پایان نامه مدیریت زنجیره تأمین وبهبود عملکرد سازمانی) خاستگاه مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه

خاستگاه مزیت رقابتی

با توجه به نظریه های مزیت رقابتی می توان محدوده قرار گرفتن و خاستگاه های مزیت رقابتی را در چهار قلمرو زیر تبیین کرد  ( حاجی پورومومنی،1388،ص12 ) :

2-3-12-1 ) مزیت رقابتی قلمرو نیروی انسانی

اهمیت و جایگاه منحصر به فرد نیروی انسانی در موقعیت رقابتی هر سازمان ، هر صاحب نظری را بر آن می دارد که در مقوله مزیت رقابتی به نیروی انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمانی به صورت مستقل نگاه کند . دلیل این امر ، نیاز به تغییر و تحول در سازمانها و نقش نیروی انسانی برای توانمندسازی سازمان با هدف سازگاری بیشتر با الزمات جدید محیطی به دلایل زیر است :

  • فشارهایی که از ناحیه رقابت جهانی بر سازمان ها وارد می شود آنها را وادار به تغییر و دگرگونی نظام یافته و مستمر می کند . ضمن اینکه الزامات وارده از طرف فناوری های جدید و نیز تغییر ذهنیت و علایق مشتریان همگی به این معناست که دیگر ، روش های موفق دیروز نمی تواند تضمین کننده موفقیت فردا باشد .
  • مشتریان دامنه توقعات خود را در مورد کیفیت ، قیمت ، خدمات و پاسخگویی ، وسیع تر کرده اند و تجربه نشان می دهد که اگر سازمان از عهده برآوردن این انتظارات برنیاید مشتریان به سمت سازمان های رقیب خواهند رفت .
  • با توجه به اینکه سازمان ها به عنوان بنگاه های اقتصادی همواره دو هدف بقا و کسب سود را تعقیب می کنند ، لزوماً می بایستی به نحوی عمل کنند که ضمن تداوم حیات ، از حیث اقتصادی نیز سودآوری باقی بمانند و این مستلزم اثربخشی و کارایی در سازمان است .
  • نیروی انسانی معاصر نسبت به گذشته تفاوت ها زیادی کرده است . از یک سو نیروی کار جدید ظرفیت و استعداد فوق العاده ای برای رشد و توسعه دارند و از سوی دیگر نیز ، به اعتماد آفرینی بیشتر از سوی سازمان نیاز دارند .

بنابراین ، مدیران باید از نقش اهمیت نیروی انسانی در خلق وضعیت رقابتی پایدار عاقل نباشند و استفاده از مدیریت نوین ، قابلیت های مزیت رقابتی نیروی انسانی را شناخته و به صورت نظام یافته و در محیطی انگیزشی جهت خلق موقعیت رقابتی به کار گیرد .

2-3-12-2 ) مزیت رقابتی قلمرو سازمانی

این نوع مزیت رقابتی بر اساس منابع ، قابلیت ها و ویژگی های است که حاصل تجارب تاریخی گذشته و حال سازمان بوده و کل سازمان در آن سهیم هستند . مزیت رقابتی سطح سازمانی دو نوع است : مزیت رقابتی بر اساس منابعی که می تواند مشهود و نامشهود باشد و مزیت رقابتی بر اساس قابلیت ها و ویژگی ها که معمولاً نامشهود است . چنین مزیتی از نظر اجتماعی پیچیده و از نظر تقلید مشکل و از حیث تحرک و قابلیت نقل وانتقال ، کم تحرک است . این نوع مزیت را می توان در فرایندها ، ساختار ، سیستم ها ، فرهنگ سازمانی ، دانش فنی ، دانش بازاریابی ، استراتژی های سازمان ، نظام های هماهنگی و انگیزشی سازمان جستجو کرد . در این راستا و با هدف ارائه تصویری روشن تر از منابع و قابلیت های سازمان ، به نظر می رسد که تقسیم بندی منابع لازم باشد .

در این رابطه می توان منابع را به چهار طبقه کلی منابع اساسی ، منابع پیرامونی ، منابع رقابتی و منابع استراتژیک تقسیم کرد که عبارتند از :

1.منابع اساسی[1]: این منابع برای سازمان ضروری بوده و سازمان بدون آن نمی تواند عملیاتی داشته باشد . به بیان دیگر ، هر سازمانی ، فلسفه وجودی دارد که بدون وجود منابع مناسب و ضروری برای آن ، امکان تحقق فلسفه وجودی و تحقق اهداف سازمانی میسر نخواهد بود .

2.منبع پیرامونی[2]: این منابع اساسی و ضروری نیستند و به راحتی نیز قابل استخدام ، خرید یا اکتساب هستند . از این نوع منابع در اکثر سازمان ها که فاقد مدیریت کارامد است می توان در قلب نیروی انسانی مازاد ، تجهیزات غیرضرورری ، فرایندهای زائد ، سیستم های عریض و طویل ، سطوح زیاد مدیریتی و … مشاهده کرد . این نوع منابع به جای کمک به مزیت رقابتی سازمان موجبات ناکارآمدی آن را رفاهم می آورند .

3.منابع رقابتی[3]: منبع رضه فراورده های با ارزش رقابتی در محیط بازار می کند . تقاضا، کمیابی ، ارتباط و تناسب را می توان حاز جمله عواملی دانست که باعث رقابتی شدن این مجنابع می شوند . از مثال های منابع رقابتی می توان به فناوری های ویژه و منحصر به فرد ، یادگیری و منابع دانشی سازمان ، حق الامتیاز و حق الثبت ، شهرت و نام تجاری اشاره کرد .

4.منابع استراتژیک[4]: منابع استراتژیک شامل آن دسته از منابعی منحصر به فرد سازمان است که باعث تمایز و تفاوت در عملکرد سازمان با رقبایش شده و از حیث عملکرد بازار ، فاصله دست نیافتنی برای سازمان ایجاد می کند که به وسیله اقدامات رقابتی ، به راحتی نمی توانند به آن برسند یا آن را پر کنند . البته تقسیم بندی بین منابع استراتژیک و منابع رقابتی دقیق نیست . با این حال می توان گفت که منابع استراتژیک اشاره به آن دسته از منابع دارد که سازمان را قادر می سازد در محیط رقابتی بازی را تا انتها ادامه دهد

[1] BASE RESOURCE

[2] PERIPHERAL RESOURCES

[3]

ارضای مشتریان از بعد رقابتی

ارضاء مشتریان منجر به پا بر جا ماندن و وفادار ماندن آنها می شود و طبق مطالعات اخیر ، این امر بر سودآوری بلند مدت بسیار موثر است . مشتریان وفادار هم پول بیشتری خرج می کنند و هم مشتریان جدید به شرکت معرفی می کنند و هم کم هزینه تر هستند . شایان ذکر است که جذب یک مشتری جدید تقریبا” شش برابر حفظ یک مشتری قدیمی هزینه دارد . طبق بررسی های انجام شده در ایالات متحده بر روی نه صنعت مختلف ، شرکتها تنها با 5 درصد هزینه بیشتر برای حفظ مشتریان قدیمی می توانند سود خود را 25 تا 85 درصد افزایش دهند (Wood &Pitts,1992,p53).بنابراین دانستن عوامل موثر در حفظ مشتریان از اهمیت زیادی برخوردار است .

COMPETITIVE  RESOURCES

[4] STRATEGIC RESOURCES

دانلود پایان نامه