ویژگی­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه

ویژگی­های فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

تصميم­گيري سلسله مراتبي به دليل امكانات و ويژگی­هاي متعدد، يكي از پركاربردترين روش­هاي حل مسائل تصميم­گيري چند شاخصه(MCDM)[1]است. برخي از اين ويژگي­ها عبارتند از:

  • تجزيه مسائل بزرگ و پيچيده به سطوح و عناصر مختلف از طريق ساختار رده­اي
  • سادگي مدل و در واقع عدم نياز به دانش مهندسي پيشرفته
  • عدم نياز به تهيه و تشكيل ماتريس تصميم­گيري(اندازه­گیری شاخص­ها)
  • مدل كردن توأمان معيار­هاي كيفي و كمي
  • به كارگيري احساسات و افكار تصميم­گيرنده(DM)[2]و …

2-5-2- فرآيند تحليل سلسله مراتبي گروهي

ممكن است در يك تصميم­گيري به جاي يك تصميم­گيرنده، چندين تصميم­گيرنده باشند كه نظر­هاي همگي آن­ها بايد در ماتريس مقايسه لحاظ شود، در اين موارد براي تصميم­گيري گروهی می­توان از ميانگين هندسي براي عناصر ماتريس مقايسه استفاده كرد; که روش کامل آن را در فصل سوم توضیح خواهیم داد.

[1]. Multi Criteria Decision Making

[2]. Decision Maker

دانلود پایان نامه