مولفه هاي نوآوري سازمانی.پایان نامه درمورد نوآورری

دانلود پایان نامه

مولفه هاي نوآوري سازمانی:

2- 2- 6- 1- نوآوری تولیدی:

نوآوري تولیدي فراهم کننده ابزاري براي تولید است (اوجاسالو[1]، 2008) که به توسعه و ارائه تولیدات و خدمات جدید و بهبود یافته اشاره دارد. در واقع می توان گفت که منظور از نوآوري تولیدي این است که تا چه حد سازمان در ارائه خدمات جدید، اختصاص منابع مالی به تحقیق و توسعه و مواردي از این قبیل پیشتاز است. شاخص هاي کلیدي سنجش این بعد عبارتند از:

  1. پیشتاز بودن در ارائه خدمات (تولیدات جدید)
  2. تلاش براي توسعه خدمات (تولیدات) جدید در قالب آموزش افراد و تیم ها در سازمان
  3. توسعه کالا (خدمات) براي گروه هاي جدیدي از مشتریان (چوپانی، 1390)

 

2- 2- 6- 2- نوآوري فرایندي:

نوآوري فرایندي ابزاري را در جهت حفظ و بهبود کیفیت و صرفه جویی هزینه ها فراهم می کند )جیمنز- جیمنز و همکاران، 2008) و در برگیرنده اتخاذ روش هاي جدید یا بهبود یافته تولید، توزیع یا تحویل خدمت است. در واقع منظور از نوآوري فرایندي این است که تا چه میزان سازمان      تکنولوژي هاي جدید را به کار می گیرد و روش هاي جدید انجام کار را به بوته آزمایش می گذارد. شاخص هاي کلیدي سنجش این بعد عبارتند از:

  1. تغییر در فرایند تولید یا خدمات
  2. جستجوي راه ها وروش هاي جدید براي انجام امور
  3. پیشتاز بودن در ارائه راه ها وروش هاي جدید تولید ( چوپانی، 1390)

 

2- 2- 6- 3- نوآوري اداري:

 نوآوري اداري به رویه ها، سیاست ها و اشکال سازمانی جدید اشاره دارد (جیمنز- جیمنز[2]، 2008) و شامل تغییراتی است که سیاست ها، تخصیص منابع و دیگر فاکتورهاي مرتبط با ساختار اجتماعی سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد (دفت[3]، 1987). در واقع منظور از نوآوري اداري این است که تا چه میزان مدیران سازمان از سیستم هاي نوین مدیریتی و … در اداره کردن استفاده می کنند. شاخص هاي کلیدي سنجش این بعد عبارتند از:

  1. جستجوي سیستم هاي اداري جدید (مانند سیستم هاي جذب، استخدام و… )
  • پیشتاز بودن در ارائه سیستم هاي اداري جدید
  • به کارگیري سیستم هاي اداري جدید
  1. ایجاد ساختارها و روابط درون سازمانی جدید (چوپانی، 1390)

[1]– Ojaslo

[2]– Jimenez-Jimenez

[3]– Daft

دانلود پایان نامه