مفهوم مدیریت عملکرد :پایان نامه درباره سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

 

مدیریت عملکرد در سطح سازمانی

مدیریت عملکرد، عبارت است از ایجاد نظامی برای به کارگیری اطلاعات مربوط به اندازه گیری عملکرد سازمان، از طریق به كارگيري نتايج ارزيابي عملكرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران برای حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به منظور دستیابی به اهداف.

سيستم مديريت عملكرد، سيستمي است كه طر حریزی عملکرد و تدوین برنامه ها، اجرای برنامه های تدوین شده، انجام ارزیابی با کمک نظام های ارزیابی و در نهایت بهسازی عملکرد از طریق انجام اقدامات اصلاحی بر اساس بازخوردهای دریافتی در مرحله ارزیابی عملکرد را تبيين مي كند.  هدف نهايي سيستم مديريت عملكرد، تحقق عملكرد مورد انتظار از سازمان و بهبود مستمر است (طهرابند و همکاران،1388،ص5) .

از مهمترين محاسن اعمال سيستم مديريت عملكرد مي توان موارد ذيل را برشمرد :

  • تشخيص كمبودها، براورد نيازهاي آموزش و پرورش ؛
  • ايجاد زمينه براي تعالي و پيشرفت كا ركنا ن؛
  • برقراري روش صحيح در امر واگذاري مزايا و امتيازات ؛
  • به وجود آمدن مبنايي منطقي و عادلانه براي تشخيص ميزان شايستگي كاركنا ن؛
  • ايجاد نظام ترفيع معقول و مبتني بر شايستگي و نيازهاي آينده سازمان ها؛
  • كاهش نارضايتي و شكايت ناشي از تبعيض و اعمال نظرهاي مغرضانه؛
  • علاقه مند كردن كاركنان ساعي به كار از طريق ايجاد نظام و تشويق و تنبيه منطقي ؛

به وجود آوردن امكاان تعيين اعتبار و دقت آزمون هاي استخدامي (نورالسنا و همکاران،1391،ص3).

دانلود پایان نامه