مفهوم تغییر سازمانی

دانلود پایان نامه

تغییر سازمانی

در گذشته تغییرات سازمانی به عنوان اقدامات صورت گرفته توسط سازمان ها برای تغییر و اصلاح ویژگی های داخلی خود، به منظور تناسب و انطباق بهتر با  محیط خارجیشان، در نظر گرفته می شد(لارنس۱۹۹۰). تغییرات سازمانی، یک مشاهده تجربی از تغییرات ،در شکل، کیفیت یا وضعیت یک نهاد سازمانی در طول زمان(ون دِ وِن و پول ۲۰۰۲)، پس از معرفی هوشمندانه روش های جدید اندیشیدن، عمل(فعالیت) کردن و مدیریت کردن(شالک و دیگران۱۹۹۸)، می باشد. هدف کلی تغییرات سازمانی، انطباق و سازگاری با محیط(لینا و باری ۲۰۰۰) یا توسعه و بهبود عملکرد(بوکر ۱۹۹۷) می باشد. تئوری سازمان نشان می دهد که تغییرات سازمانی شامل تغییرات تکنولوژیکی، تغییرات در تولید(محصول)، تغییرات اجرایی و مدیریتی و تغییرات در منابع انسانی می باشد(دافت ۱۹۸۹).(,2012,p91 Goksoy &  Ozsoy)

گونه های تغییرات ساختاری و سازمانی را در چهار دسته تقسیم بندی می کنند:

2-45-1تغییرات ساختاری

بازساختاری به منظور افزایش توانمندی های سازمان در جهت گسترش فعّالیت های سازمان و تحقق اهداف و مأموریت های جدید انجام می شود.این بازساختاری در پاره ای مواقع با ادغام و یا جداسازی ،برون سازی و کوچک و مناسب سازی و یا حتی انحلال و یا تغییر ماهیت و نام سازمان همراه است.(حیدری،1389:ص381)

2-45-2بهینه سازی هزینه ها

تغییرات سازمان ها می تواند در جهت و با هدف بهینه سازی و کاهش هزینه های عملیات و فعّالیت ها باشد.در این صورت بررسی سیاست های برون،درون سازی فعّالیت ها و یا مناسب سازی ساختارها و فرآیندها مدنظر قرار دارد. در بسیاری از مواقع سازمان ها مجبور به بازمهندسی فراگردهای عملیات و وظایف هستند.تا بدین طریق نسبت به کاهش هزینه ها اقدام کنند و توان رقابتی خود را افزایش دهند.(همان منبع:ص382)

2-45-3تغییرات فراگردی

منظور و هدف از تغییرات فراگردها این است که به بررسی و بهینه سازی سرعت،سادگی و دقت ،حذف دیوانسالاری اداری،قانون زدایی و شفاف سازی در انجام فعّالیت های جاری سازمان پرداخته شود .مانند بازمهندسی فراگرد عملیات بانکی و ساده سازی و یا خودکارسازی اداری در سازمان ها.(قراخانلو و دیگران،1390:ص22)

2-45-4تغییرات فرهنگی

معمولا تغییرات فرهنگی ،همراه با افزایش مهارت ،انضباط در محیط کار و انتقال اطلاعات و آموزش برقراری ارتباطات است.این تغییرات امکان برقراری ارتباطات بین افراد و گروه های خارج از سازمان و مدیریت سازمان را فراهم می کند.استفاده بهینه از فناوری های پیشرفته اطلاعات و ارتباطات در شمار تغییرات فرهنگی است.از طرفی تغییرات فرهنگی عامل مؤثری در افزایش اخلاق و رفتار سازمانی است. (همان منبع،1390:ص22)

دانلود پایان نامه