مفهوم بازاریابی:پایان نامه درباره بازاریابی

دانلود پایان نامه

پایان نامه درباره بازاریابی

 

مفهوم بازاریابی

بازاریابی و مدیریت بازار،یکی از شاخه های مهم دانش مدیریت است که وظیفه اصلی اش شناخت نیاز و خواسته های انسانی و رفع آن ها از طریق فرآیند مبادله منابع می‌باشد.چرا که جوامع امروزی بیش از هر زمان دیگری از یک طرف،با نیاز ها و به ویژه با خواسته های روز افزون انسان ها روبروست و از طرف دیگر با کمبود منابع مواجه بوده و مدیران باید با منابع محدود موجود، جوابگوی خواسته های نا محدود افراد باشند در اینجاست که دانش مدیریت به یاری علم اقتصاد می‌شتابد و با مجموعه ای از مهارت ها و دانسته ها سعی در استفاده بهینه از منابع محدود دارد و بازاریابی نیز به تشخیص نیاز برای بر طرف کردن آن به وسیله تبادل منابع همت می‌گمارد.]1[

دربينفعاليتهايمختلفكسبوكار،بيشازهمهبازاريابيبامشتريسروكاردارد. بازاريابي،مديريترابطهسودآوربا مشترياست.هدفدوگانهبازاريابي، جذبمشتريانجديدباارائهارزشبالاتروحفظمشتريانفعليبهوسيلهجلبرضايت آنهااست. ولمارت[1]،بزرگترينخردهفروشدنياوبزرگترينشركتدنيا،تنهاباعملبهاينشعارخودموفقگرديد؛”هميشه پايينترينقيمت،هميشه”!درپاركهايتفريحيديزني[2]،سعيبرايناستكه: “همينامروزروياهايتانتبديلبهواقعيت ميگردد”. دل[3]،هميشهباعملبهشعارخود،“هميشهبيواسطهباشيد”،بازاركامپيوترهايشخصيرادرانحصارخوددر آوردهاست. دردل،ميتوانيدكامپيوترموردنظرخودرابهسرعتسفارشدادهوآن را سريعاًدرمنزلويارويميزكارخود تحويلبگيريد. اينشركتهاوشركتهايموفقديگرمتوجهشدهاندكهدرصورتكسبرضايتمشتري، فروشوسهمبازار بيشتريرابهخوداختصاصخواهندداد.]1[

بعضيافرادتصورميكنندكهبازاريابيتنهاتبليغكردنوفروشاست. اماماهرروزهباپيامهايبازرگاني تلويزيوني، نامه هايپستي،آگهيهايتبليغاتيدرروزنامههاو اينترنتبمبارانميشويم؛بنابراينفروشوتبليغاتتنها قسمتنمايانروشهايبازاريابياستكههمچونيكقطعهيخشناور،نيمهنمايانآنبسياركمترازكلآنمي باشد. امروزه، بازاريابيرانبايدهمچونگذشتهمعادلفروشدرنظرگرفتكهشاملمعرفيوفروشبود، بلكهبازاريابيبه معنيبرآوردهكردننيازهايمشتريميباشد. اگربازاريابخوبعملكردهونيازهايمشتريرابهدرستيتشخيصدهد، محصوليباارزشبالاوقيمتمناسبتوليدگردد، بهخوبيتوزيعشودوبهشكليموثرمعرفيشود، بهسادگيبهفروش می‌رسد. درواقع،آنطوركهپدرمديريتيعنيپيتردراكرميگويد هدفبازاريابيايناستكهفروشرابهكاريغيرضروري تبدیل کند. فروشوتبليغات، تنهابخشيازمجموعهايبزرگتربانامآميختهبازاريابياست. آميختهبازاريابي ابزارهاستكهبرايراضيكردنوايجادرابطهبامشتريبهكارمي‌رود.]1[

درتعريفيجامعتر، بازاريابيفرايندياجتماعيومديريتياستكهبهوسيلهآن،هرفردنيازهاوخواستههايخودرااز طريقتبادلارزشباديگرانبرآوردهميسازد. بهزبانيسادهتر،بازاريابيشاملايجادرابطهايتبادليوپرارزشبامشتري است.بنابراين، بازاريابيفرايندياستكهدرآنشركتبرايمشتريارزشايجاد كردهورابطهمستحكميبااوبرقراركندتابتوانددرعوضازمشتريارزشدريافتكند.]1[

عمل بازاریابی در بر گیرنده فعالیت هایی است که ارائه یک تعریف جامع آن را دشوار می‌سازد. تعاریف مختلفی که توسط متخصصان امر بازاریابی برای آن عنوان کرده‌اند، هر یک به نحوی این فعالیت ها را از زاویه دید خود مطرح نموده‌اند، بعضی از نظر اصطلاح آن را تعریف نموده اند، گروهی از دید فعالیت‌هایی که در امر بازاریابی صورت می‌گیرد، به تعریف آن همت گمارده اند و تعدادی نیز از بعد روش هایی که بازاریابی باید از آن ها تبعیت کند به تعریف آن پرداخته اند.به عنوان مثال تعدادی از این تعاریف عبارتند از:

عمل بازاریابی، یعنی انجام فعالیت هایی مثل خرید و فروش کالا، حمل و نقل انبار کردن آن (کوهن[4]،1998).

بازاریابی به مجموعه ای از فعالیت های بازرگانی اطلاق می‌شود که جریان کالا و خدمات را از تولید کننده تا مصرف کننده نهایی آن هدایت می‌کند (بیکر[5]، 1998).

بازاریابی عبارتست از فرایندی که طی آن افراد در گروه ها، از طریق تولید ومبادله کالا و فایده با دیگران خواسته ها و نیاز های خود را تامین می‌کنند(الوداری،1383).

بازاریابی یعی یافتن جایگاه مناسب در بازار(چیترال[6]،1992).

بازاریابی، یعنی شناخت آنچه مردم یا بازارها می‌خواهند و می‌جویند و تامین و تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز آن ها و برآوردن نیاز ها و دستیابی به اهداف سازمان (مرسر[7]،1996).

بازاریابی یعنی مجموعه ای از فعالیت های انسانی و اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد از طریق فرا گردهای مبادله (حسینی،1379).

بازاریابی فرآیندی است که به وسیله آن، ساختار تقاضای محصولات و خدمات، پیش بینی و برآورد می‌گردد و یا گسترش می‌یابد (گوهریان،1374).

بازاريابييعنيجستجوبراييافتنمناسبترينبازاروبخشهاييكهسازمان ميتوانددرآنجابهصورتمفيدترومؤثرترحضوريابدوپاسخگوينيازهاو خواسته هايمردمباشد. بهعبارتديگربازاريابيتلاشآگاهانهاستبراي تخصيصبهينهمنابعوايجادنوعيتخصيصدربازار(روستا؛ونوس؛ابراهيمي،1383).

بازاريابيبه مجموعه ايازفعاليتهايبازرگانيگفتهميشودكهجريانكالاهاياخدماترا ازتوليدکننده تامصرفكنندهنهاييهدايتميكند(فخيميآذر،اكبريونه آباد،رسولي1390).

برخی نیز بازاریابی را فرآیند ارضای نیاز بشر را تعریف کرده اند و به معنی کار با بازار دانسته‌اند، بازاری که در یک سوی آن فروشنده و در دیگر سوی آن خریدار قرار دارد.

انجمن بازار یابی آمریکا، بازاریابی را فرایند برنامه ریزی، تحقق یک ایده، قیمت گذاری، تبلیغات و توزیع کالا و خدمات ویا عقاید و اندیشه ها می‌داند، به نحوی که به موجب مبادله ای گردد که اهداف فردی و سازمانی در آن محقق گردد.

[1]Wal-Mart

[2] Disney

[3] Dell

[4]Cohen

[5]Baker

[6]Chitral

[7]Mercer

دانلود پایان نامه