مراحل ورشکستگی-پایان نامه در مورد پیش بینی درماندگی مالی

دانلود پایان نامه

مراحل ورشکستگی

نیوتن (1998 ) مراحل نا مطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرده است.  گرچه اغلب ورشکستگی ها از این مراحل پیروی می کنند، اما برخی شرکت ها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند . وضعیت واحد تجاری به طور ناگهانی و غیر منتظره وارد مرحله ورشکستگی نمی شود.   در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نا مطلوب به صورت پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فورا قابل شناسایی باشد. مثلا تغیر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه های سربار،  منسوخ شدن روش های تولیدو… از این عوامل هستند. اغلب زیان های اقتصادی در دوره نهفتگی رخ می دهند و بازده دارایی ها کاهش می یابد.  بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود، همچنین راه حل های آسانتری که در این مرحله موثر واقع می شوند در مراحل بعدی مثمر ثمر نخواهند بود و نکته سوم،  اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد اعتماد عمومی نسبت به شرکت دستخوش تزلزل نخواهد شد. برطرف ساختن مشکل در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه های سودآور شود.

مرحله کسری وجوه نقد وقتی شروع می شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیازهای  فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است دارایی های فیزیکی داشته و سابقه سودآوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که دارایی ها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.

در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانال های مصرف است. مدیریت ابزارهای مناسب دارد،  مثلا استفاده از افراد حرفه ای مالی یا تجاری،  کمیته اعتبار دهنده و تجدید ساختاردر تکنیک های تامین مالی. از طریق این روش ها هنوز هم می توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد. در مرحله ورشکستگی شرکت رو به نابودی رفته است. کل بدهی از ارزش دارایی های شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی تواند از توقف عملیات شرکت و هجوم بستانکاران و سایر افراد ذینفع جهت وصول مطالبات خود اجتناب کند.  به هر حال توجه به این نکته ضروری است که ورشکستگی از دیدگاه قانون تعریف می شود و باید از این منظر به آن توجه کرد

دانلود پایان نامه