مراحل برنامه ریزی-پایان نامه بررسی ارتباط عوامل صاحبکار با بودجه زمانی

دانلود پایان نامه

مراحل برنامه ریزی: بر اساس استانداردهای حسابرسی ایران فعاليتهاي لازم براي برنامه ريزي را مي توان به مراحل زير تقسيم كرد. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

2-5-3-1)کسب اطلاعات لازم برای پذیرش صاحبکار:

حسابرس پیش از پذیرش کار حسابرسی باید شناختی مقدماتی از صنعت مربوط و مالکیت، مدیریت و عملیات واحد مورد رسیدگی بدست آورد. هدف از کسب این اطلاعات که معمولاً در حسابرسی های نخستین صورت می گیرد، ارزیابی وضعیت و شرایط واحد مورد رسیدگی و نیز تعیین امکانات و توانایی های بالقوه حسابرس( در اختیار داشتن نیروی انسانی مناسب و تجارب قبلی در صنعت مربوط) برای پذیرش کار است. اطلاعات لازم برای پذیرش کار شامل موارد زیر است. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • صنعتی که واحد مورد رسیدگی در آن فعالیت می کند و ویژگیهای آن.
 • هدف واحد مورد رسیدگی از حسابرسی.
 • صورتهای مالی سال (یا سالهای) گذشته واحد مورد رسیدگی ( اطلاعات مربوط به وضعیت مالی، عملکرد مالی، مشکلات نقدینگی و غیرآن ).
 • دلایل تغییر حسابرس واحد مورد رسیدگی و گزارش حسابرسی پیشین.
 • درستکاری، حسن شهرت و تجارب مدیریت واحد مورد رسیدگی.
 • وضعیت مالکیت واحد مورد رسیدگی و استفاده کنندگان صورتهای مالی آن.
 • قوانین و مقررات خاص حاکم بر فعالیت واحد مورد رسیدگی.

 

حسابرس باید در شرایط کلی زیر از پذیرش کار خودداری کند، مگر اینکه الزامات قانونی برای پذیرش کار وجود داشته باشد: (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

 • مشکلات قانونی پذیرش کار.
 • مشکلات استقلال حسابرس.
 • نداشتن شرایط لازم برای حسابرسی: مانند کمبود نیروی انسانی متخصص.
 • ناتوانی واحد مورد رسیدگی در پرداخت هزینه حسابرسی.
 • دلایل نامناسب تغییر حسابرس.
 • مشکلات سوء مدیریت واحد مورد رسیدگی( بالا بودن بیش از حد خطر ذاتی، به گونه ای که نتوان به اظهارات مدیریت اعتماد و اتکا کرد).کسب اطلاعات کلی و شناخت الزامات قانونی:

  حسابرس در رسیدگی به صورتهای مالی باید چنان شناختی از فعالیت واحد مورد رسیدگی داشته باشد یا به دست آورد که برای درک روش کار واحد مورد رسیدگی و شناسایی آن گروه از رویدادها و معاملاتی که به اعتقاد حسابرس می تواند بر صورتهای مالی یا رسیدگی ها یا گزارش اثرعمده ای بگذارد، کافی باشد. کسب شناخت لازم از فعالیت واحد مورد رسیدگی فرایندی پیوسته و مستمر از گردآوری و ارزیابی اطلاعات و ارتباط دادن شناخت حاصل به شواهد حسابرسی در تمام مراحل کار است. برای مثال اطلاعات بدست آمده در مرحله برنامه ریزی معمولاً در مراحل بعدی کار و با کسب شناخت بیشتر حسابرس و همکاران وی از فعالیت واحد مورد رسیدگی، تعدیل و بر آن افزوده می شود. (دستورالعمل حسابرسی، 1385)

  2-5-3-2-1)منابع شناخت:

  حسابرس می تواند شناخت از صنعت و واحد مورد رسیدگی را از منابع زیر بدست آورد:

  • تجربه قبلی از واحد مورد رسیدگی و صنعت مربوط.
  • مذاکره با مسئولین واحد مورد رسیدگی( مانند، مدیران و مسئولین ارشد عملیاتی واحد مورد رسیدگی).
  • مذاکره با کارکنان واحد حسابرسی داخلی و بررسی گزارشهای حسابرسان داخلی.
  • مذاکره با حسابرسان دیگر، مشاورین حقوقی و سایر مشاورانی که خدماتی را به واحد مورد رسیدگی یا واحدهای مشابه در آن صنعت ارائه کرده اند.
  • مذاکره با اشخاص آگاه خارج از واحد مورد رسیدگی ( برای مثال، کارشناسان و سیاست گذاران صنعت، مشتریان و تأمین کنندگان مواد اولیه).
  • انتشارات مربوط به صنعت ( برای مثال، آمار منتشره، تحقیقات، کتابها، نشریات تجاری و مالی و گزارشهای تهیه شده توسط بانکها و بورس اوراق بهادار).
  • هر گونه قوانین و مقررات موثر بر واحد مورد رسیدگی.
  • بازدید از کارخانه و تأسیسات واحد مورد رسیدگی.
  • مدارک تهیه شده توسط واحد مورد رسیدگی ( برای مثال، صورتجلسات مجامع عمومی و هیأت مدیره، مدارک ارسالی برای سهامداران یا ارائه شده به مقامات ذیصلاح قانونی، گزارشات مالی و سالانه دوره های گذشته، بودجه ها، گزارشهای داخلی مدیریت،گزارشهای مالی میان دوره ای، دستورالعملهای مدیریت، دستورالعمل سیستمهای حسابداری و کنترل داخلی، فهرست حسابها، شرح وظایف، برنامه های بازاریابی و فروش و سوابق طرحهای توسعه). (دستورالعمل حسابرسی، 1385)
دانلود پایان نامه