مدل ادوینسون و مالون:پایان نامه درباره توانمندسازی

دانلود پایان نامه

مدل ادوینسون و مالون

لیف ادوینسون یکی از شناخته شده ترین پژوهشگر دنیا در زمینه سرمایه فکری است. به عنوان اولین مدیر سرمایه فکری در شرکت اسکاندایا، یک شرکت بین المللی بیمه در کشور سوئد فعالیت داشته است. شرکت اسکاندایا یا موفق شده که یک نوع طبقه بندی بومی شده از سرمایه فکری را ارائه نماید. ادوینسون اساسا سرمایه های فکری را به عنوان ارزش های نامشهودی تلقی می کند که منشا شکاف و اختلاف میان بازاری و ارزش دفتری شرکت ها و سازمان ها باشد. مطابق نظر ادوینسون، مواردی که پس از رفتن کارکنان به خانه، در سازمان باقی می مانند سرمایه های ساختاری سازمان را تشکیل می دهند. او بر این واقعیت تاکید دارد که سرمایه های انسانی سازمان را نمی نوان تحت مالکیت سازمان در آورد ، بلکه آن ها را تنها می توان استخدام یا اجاره نمود. بر عکس آن، سرمایه های ساختاری را می توان تحت تملک در آورد و دادوستد نمود. بر همین اساس سلسله مراتبی را برای سازمان های فکری ارائه نمود.

ادوینسون به همراه پژوهشگری به نام مالون، سرمایه فکری را به عنوان دارایی هایی مثل دانش، تجارب کاربردی، تکنولوزی سازمانی، ارتباطات مشتری و مهارت های حرفه ای دانسته اند، که باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار و بینشی در مورد توانمندی های درآمدی آینده شرکت می شود. آن ها در طرح ارزش اسکاندایا ارزش بازاری یک شرکت را ترکیبی از ارزش مالی شامل دارایی های مشهود و ارزش سرمایه های فکری دانسته اند. بعدها آن مدل اسکاندایا را به عنوان یک شیوه اندازه گیری سرمایه فکری معرفی نمودند. از منظر آن ها سرمایه فکری ترکیبی از دو جزء اصلی می باشد: سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، این پژوهشگر سرمایه های ساختاری را در سازمان عامل پشتیبانی از سرمایه های انسانی معرفی کردند. سرمایه ساختاری، خود به سرمایه سازمانی و سرمایه مشتری تقسیم شده و سرمایه سازمانی شامل سیستم ها، ابزارها و فلسفه عملیاتی است که جریان یافتن دانش در درون سازمان را سرعت می بخشد و سرمایه انسانی به سرمایه نوآوری و سرمایه فرآیندی تقسیم می شود.

دانلود پایان نامه