مدل‌‌های اعتماد به نام تجاری/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری

دانلود پایان نامه

مدل‌‌های اعتماد به نام تجاری

مدل دهدشتی شاهرخ و همکاران

مدل ارائه شده در این تحقیق مدل جامع و کاملی شامل شش ساختار به شرح ذیل می‌باشد:

قابلیت اعتماد نام تجاری، رضایت مشتری ، تعهد وفاداری(LC) ،تعهد مستمر (CC) ، توصیه‌‌های کلامی‌ و تمایل به تغییر سه فرضیه که به قابلیت اعتماد نام تجاری مربوط هستند سهم مهمی‌در این پژوهش دارند ولی به دو دلیل 6 فرضیه دیگر را نیز به کار برده شده است: اول برای ارتباط بهتر با خواننده، تا قادر به پذیرش و علت یابی ساختار کلی ارائه شده باشد و دوم برای افزایش تکامل مدل ساختاری پیشنهاد شده و اینکه محقق را قادر می‌سازد تا نهایتا قابلیت اعتماد نام تجاری را به نتایج رفتاری با اهمیت مستقیم در مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ربط دهید. نتایج در دو سطح نشان داده خواهد شد:

  • متغیرهای ادراکی نام تجاری
  • تمایلات رفتاری(دهدشتی شاهرخ و همکاران،89)مدل‌‌های اعتماد به نام تجاری/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری

    مدل نادر نژاد

  • جديدترين منابع علمي مربوط به مزيت رقابتي، ارزش ويژه نام تجاري را به عنوان دارايي‌هاي رابطه اي مبتني بر بازار تلقي مي كنند؛ چرا كه اين امر از روابط مصرف كنندگان با نام تجاري‌هاي مربوطه ناشي مي‌شود. با توجه به اينكه اعتماد به عنوان يكي از موارد اساسي و همين‌طور يكي از مورد نيازترين مشخصات در هر رابطه‌اي تلقي مي‌شود، مي توان گفت هدف از اين تحقيق عبارت است از تجزيه و تحليل اهميت اعتماد به نام تجاري در امر توسعه ارزش ويژه نام تجاري. علي الخصوص اين مقاله شبكه روابط مرتبط با اعتماد به نام تجاري را مورد بررسي قرار مي‌دهد.

    يافته‌ها:

    يافته‌هاي مربوطه نشان مي‌دهد كه ريشه اعتماد به نام تجاري در آثار تجارب قبلي مربوط به نام تجاري بوده و در عين حال ارتباط مثبتي با وفاداري علامت تجاري دارد كه به نوبه خود رابطه مثبتي با ارزش ويژه نام تجاري دارد. علاوه بر اين، نتايج مربوطه نشان مي‌دهد كه عليرغم آنكه اعتماد به نام تجاري نقشي كاملاً ميانجيگرانه ندارد، ليكن در توصيف بهتري از ارزش ويژه نام تجاري نقش دارد.

  • مدل‌‌های اعتماد به نام تجاری/پایان نامه ارتباطات نام تجاری وایجاد وفاداری نام تجاری
دانلود پایان نامه