فرآیند مدیریت دانش،پایان نامه مديريت دانش و عملكردكاركنان

دانلود پایان نامه

قابلیت فرآیند مدیریت دانش

قابلیت فرآیندی عبارت است از: از هر ویژگی و حالت عملکردی از یک فرآیند که مورد نیاز است، اگر هدف فرآیند به صورت ثابت و قابل اطمینان به دست آمده باشد. بیشتر شرکت‌ها سه تا شش فرآیند کلیدی دارند، که مزیت صحیح رقابتی زمانی به وجود می‌آید که یک سازمان نه فقط یکی بلکه چندین فرآیند کلیدی کسب و کار را در تعالی نگه دارد. قابلیت فرآیندی دانش، قابلیتی از سازمان برای ایجاد دانش جدید در طی فرآیند تبدیل دانش ضمنی به آشکار و اتفاقاً تبدیل آن به دانش سازمانی و دانش جدید نتیجه فرآیندهای ترکیبی شرکت می‌باشد. قابلیت‌های فرآیندی و رقابتی سطوح کلیدی فرآیند کسب و کار می‌باشد و باید تمرکز ابتدایی برای بهبودهایی باشد که استراتژی کسب و کار را واقعی نماید (2005، Gary et al). آقای گولد ویژگی‌های زیادی از قابلیت‌های فرآیند دانش پیدا کرده است. این ویژگی‌ها شامل کاربرد خلاق فناوری، یکپارچگی و هماهنگی دانش، توانایی ایجاد و به کار بستندانش، توانایی تسخیر دانش، توانایی سازماندهی دانش، توانایی تولید دانش، توانایی ترکیب منابع و قابلیت‌ها و توانایی تبدیل، نگهداری و حفاظت دانش می‌باشد. از این مشخصات تسخیر، تبدیل، به کار بستن و حفاظت مهم‌ترین پیش شرط‌هایقابلیت‌هایفرآیند دانش می‌باشد (2001،Gold).

  • تسخیر

در فرآیند مدیریت دانش، اولین مسئله تسخیر دانش با هدف مدیریت و کنترل علاقه سهامداران (مشتریان، تأمین کنندگان، مؤسسات عمومی و رقبا) و تأثیر در شرکت این سهامداران در فرآیند مدیریت دانش می‌باشد (2003،Lee). تسخیر دانش غیر رسمی به سختی قابل توصیف و درک می‌باشد و اگر سازمان خواهان تسخیر منافع مدیریت دانش باشد این با مسائلی در مورد فرآیند و فرهنگ که می‌بایست حل شوند سخت‌ترمی‌شود (2003، Partieal).

  • تبدیل

دانش چیزی نیست که بتوان به سادگی به اشتراک گذاشت و جمع آوری نمود، بلکه چیزی است که برای استفاده در سازمان تبدیل شده است. دانش اشخاص نیاز دارد که به دانش سازمانی تبدیل شود و فناوری اطلاعات اغلب به عنوان وسیله‌ای برای تبدیل اطلاعات به دانش مدیریت شده استفاده می‌شود (2003، Lee). فناوری اطلاعات می‌تواند به عنوان توانمند کننده‌ای برای تبدیل داده به اطلاعات استفاده شود. اما این از طریق افراد انجام می‌شود، که اطلاعات تفسیر شده و به دانش تبدیل گردند. تبدیل بین داده، اطلاعات و دانش، چرخه‌ای و در بازه زمانی کوتاهی صورت می‌گیرد، در نتیجه سازمان باید به سرعت داده‌ها را به اطلاعات و اطلاعات را به دانش تبدیل نماید (2007، Maier).

  • به کار بردن

در محیط مدیریت دانش، دانش نوعاً از اشخاصی که خالق دانش می‌باشند استخراج می‌گردد. دانش مستقل از خالق اصلی ساخته می‌شود و سپس در روش‌های متنوعی استفاده و به کار می‌رود(2004، Aryee). به کار بردن دانش به معنای بیشتر فعال کردن و مرتبط ساختن دانش برای ایجاد ارزش افزوده در سازمان می‌باشد. دانش درون یک سازمان نیاز دارد که در محصولات، فرآیندها و خدمات شرکت به کار گرفتهشود. یک سازمان می‌تواند منابع دانشی خود را به وسیله دسته بندی مجدد دانش در دسترس، آشکار کردن استانداردهای سنجش داخلی، آموزش و انگیزش افراد برای تفکر خلاقانه، و با استفاده از درک افراد از محصولات، فرآیندها و خدمات شرکت به کار ببندد (2007، Maier).

  • حفاظت

برای یک شرکت محافظت دانش از استفاده‌های غیر قانونی و نا مناسب برای ایجاد و نگهداری مزیت رقابتی ضرورت دارد. در تشریح مشکلات ذاتی در حفاظت دانش آقای پورتر بیان می‌کند که قوانین مالکیت در تعریف دانش ناکافی می‌باشد (1996، Porter).

2-1-19 موفقیت بهره گیری از مدیریت دانش

به منظور موفقیت فرآیند مدیریت دانش توجه به موارد زیر ضروری است (باقری نژاد، قهاری، 1386).

* قابلیت انتقال

تکنولوژی به تنهایی برای موفقیت رویکرد مدیریت دانش کافی نیست اما می‌تواند زیر ساخت مناسبی برای به اشتراک گذاشتن دانش و محرک مهمی باشد. دسترسی همه بخش‌های سازمان به ساختار مدیریت دانش، برنامه‌های مبتنی بر وب، ابزارهای سیار و ابزارهای داده کاوی پیش نیازهای پشتیبان زیرساخت مدیریت دانش هستند. در این رابطه تکنولوژی، رفتارهای جدید دانش را فعال می‌کند (باقری نژاد، قهاری، 1386).

* محتوا

در ابتدا سازمان باید ممیزی دانش را انجام دهد تا نقاط درونی و بیرونی تأثیرگذار بر دانش را شناسایی کند. نیروهای درونی و بیرونی تأثیرگذار بر دانش اشکال مختلفی دارند مانند: دانش مشتری یا ظهور رسانه‌های جدید (باهات، 2001).

* اجتماع

مدیریت دانش موفق به تجمیع عملکردها یا گروهی از افرادی که در درون سازمان همکاری دارند، وابسته است. این افراد در مراحل مختلف نظیر آماده­سازی، راه­اندازی، انجام عملیات و کسب نتیجه نهایی با یکدیگر تعامل دارند (باقری نژاد، قهاری، 1386).

* فرهنگ

پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد سازمان، همسویی عقاید، اعتماد و انگیزش اجزای اصلی فرهنگ مدیریت دانش به شمار می‌رود و توجه مستمر به این اجزا ضروری است. به عبارتی باید به اطلاعاتی که از همکاران دریافت می‌شود اعتماد نمود و اطلاعاتی که به همکاران دیگر منتقل می‌شود با توجه به اعتماد متقابل ارزشمند خواهد بود و اگر این روند استمرار یابد، موفقیت مدیریت دانش را موجب می‌شود (نیومن و کنارد، 1993).

* تعاون

جریان‌های کاری در سازمان‌های دانش بسیار به هم وابسته هستند، این تعاون رمز موفقیت مدیریت دانش است چرا که می‌تواند موانعی نظیرتفاوت فرهنگ‌ها را از میان بردارد و افراد سازمان را در جهت رسیدن به اهداف هدایت کند (باقری نژاد، قهاری، 1386).

* سرمایه­گذاری

سرمایه­گذاری در مدیریت دانش به منظور تسریع بهره­گیری از نوآوری‌ها و افزایش دانش افراد سازمان عامل مهمی به شمار می‌رود. بنابراین درک سیستماتیک و توجه به نکات فوق به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ممیزی دانش را انجام دهد و استراتژی مدیریت دانش اثربخش را با موفقیت پیاده­سازی نماید (باقری نژاد، قهاری، 1386).

دانلود پایان نامه