عوامل موثر بر چسبندگی هزینه -پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

دانلود پایان نامه

 

عوامل موثر بر چسبندگی هزینه

عوامل موثر بر چسبندگی هزینه عبارتند از:

2-2-11-1- پیش­بینی مدیریت

تاخیر در تعدیل هزینه­ها و طول دوره مطالعه پیش­بینی مدیریت بازتابی از دیدگاه مدیریت درباره وضعیت آتی شرکت است و چون مدیران در تصمیم­گیری­های خود، وضعیت آتی شرکت را درنظر می­گیرند، انتظار می­رود پیش­بینی­های مدیریت، یکی از عوامل موثر بر چسبندگی هزینه باشد.

 

2-2-11-2- شرایط اقتصادی

اطلاعاتی که مدیریت از محیط اقتصادی می­گیرد، درتصمیمات مربوط به تعدیل منابع موثر است.

یکی از این عوامل وضعیت اقتصادی محصولات شرکت است. ادامه رکود تقاضا برای دوره­های متوالی اطمینان مدیریت را نسبت به پایداری این رکود، افزایش می­دهد. همچنین رشد اقتصادی کشوری که شرکت در بازار آن مشغول فعالیت، پیش­بینی مدیریت تاثیر گذار است.

 

2-2-11-3- ویژگی­های شرکت

دو ویژگی مهم شرکت، میزان دارایی­ها و تعداد کارکنان است. به دلیل پیچیده شدن روزافزون فرایند تولید و ماشین­آلات مورد استفاده شرکتها، مدیران در تصمیمات مربوط به تعدیل منابع، هزینه­های تحصیل مجدد منابع را در نظر می­گیرند. همچنین نیروی کار آموزش دیده که امروزه به شکل یک سرمایه مهم به آن نگاه می­شود تاثیر مهمی در موفقیت شرکت دارد. از این رو انتظار می­رود مدیریت به هنگام تصمیم­گیری، هزینه­های از دست دادن بخشی از نیروی انسانی را نیز درنظر بگیرد.

 

2-2-11-4- طرح های پاداش مدیران و چسبندگی هزینه ها

نتایج پژوهش برخی پژوهشگران (نرن و همکاران،1997، بنکر و چن،2006) درسالهاياخيربيانگرآناستكهميزانافزایشدر هزينههاهنگامافزايشدرسطحفعاليت،بيشترازميزانكاهشدرهزينههاهنگامكاهشدرحجمفعاليتاست.چنينرفتارهزينههارا«چسبندگيهزينهها»ميناميم.چسبندگی هزينههايكيازويژگيهايرفتارهزينههانسبتبهتغييراتسطحفعاليتاستوبيانگرآناستكهبزرگيافزايشدرهزينههاهنگامافزايشسطحفعاليت،بيشترازبزرگيكاهشهزينههادرهنگامكاهشدر سطحفعاليتاست (کالیجا و همکاران،2006).

به منظوربررسيچسبندگيهزينههاميتوان،به عنواننمونه،رفتارهزينـههاياداري،عموميوفروشنسبتبهتغييراتسطحفروشرابه طورمعناداريبررسيوآزمون كرد زيراسطحفروشمحركهزينهبسياريازاجزايهزينههاياداري،عموميوفروشاست (اندرسون و لنر،2007).

همچنيناينآزمونازاهميتبالاييبرخوردار است زيرا بر اساس نتایج تحقیق نمازی و دوانی پور(1389)ميانگيننسبتهزينههاياداري،عموميوفروشبهسطحفروشبرايشركتهايپذيرفتهشدهدربورساوراقبهادارتهراننزديكبه5/9درصداست. بنابراين،باتوجهبهاهميتهزينههاياداري،عموميوفروشدرساختارهزينه هايشركت ها،دراينپژوهش برای چسبندگی هزینه ها ازچگونگيرفتاراينهزينههانسبتبهتغييراتسطحفروش استفاده می شود.

فرضیه های مختلفی در مورد چنین رفتار چسبنده ای در هزینه ها وجود دارد یکی از نظریه های غالب چنینپدیده ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره های کاهش درآمد نیز تحلیل کرده اند (چن و همکاران،2008).

در مورد انگیزه های شخصی مدیران در نظریه مذکور می توان میزان پاداش و نوع پاداش متعلق به آنها را در نظر گرفت با توجه به تحقیق ویرسمی(2011) وقتی پاداش مدیران به طور نسبی بالا می باشد مدیران دارای انگیزه بیشتری می باشند تا بتوانند در زمانی که فروش کاهش می یابد به همان نسبت هم هزینه های توزیع و فروش را کاهش دهند یا به عبارت دیگر جلوی چسبندگی هزینه را بگیرند.

مدیران به صورت مستمر باید در نظر بگیرند که آیا کاهش در سطح فعالیت بنگاه دائمی بوده و بنابراین هزینه ها باید در نهایت کاهش یابد و یا چنین کاهش هایی موقت بوده و بنابراین سودآورتر آن است که هزینه های ظرفیت بلا استفاده را تحمل کنند، سیستم پاداش دهی به مدیران انگیزه هایی را برای هدایت این انتخاب ها فراهم می آورد (ویرسمی،2011).

با نگاهی دقیقتر می توان دریافت که رویه های مختلفی برای پاداش دهی به مدیران وجود دارد، لذا همواره این سوال مطرح بوده است که چه روشی و چه مقداری پاداش برای مدیران مناسب است که از یک سو باعث انگیزش مدیران و از سوی دیگر باعث تکافوی بیشتر آنان برای بدست آوردن بازدهی بیشتر شود. آنچه مسلم است، دیدگاه سرمایه داری همواره بر افزایش ثروت سهامداران و سرمایه گذاران تاکید دارد، لذا باید همواره با این موضوع توجه داشت که کارایی و اثر بخشی مدیران بنگاههای اقتصادی حائز اهمیت است و با دلگرم کردن مدیران موفق، ميتوانبهاينافزايشثروتسرعتبيشتري بخشيد، یكيازرويههاياساسيدراينراه مالك كردنمديران (ايجادسيستمسهاموثيقه)است(سجادی و زارع زاده مهریزی،1390).

در کنار انگیزه ها، تحقیقات قبلی نشان داده اند که ساختار هزینه بنگاه بر اندازه چسبندگی هزینه اثر گذار است، اخیرا بالکریشنان و همکاران(2010) به صورت تحلیلی نشان دادندکه عوامل ساختار هزینه، برای مثال نسبت هزینه ثابت به هزینه های متغیر(اهرم عملیاتی)، اهداف اقتصادی بنگاه و درصدکاهش فروش بر درجه چسبندگی اثر می گذارد.

چسبندگی ناشی از ساختار هزینه بنگاه و انتخاب های آگاهانه مدیریت است. قسمتی از چسبندگی که مربوط به انتخاب های مدیریت است وابسته به تخمین مدیریت دارد که چه مدت کاهش در سطح فعالیت بنگاه ادامه می یابد. زمانی که کاهش فروش موقتی است ممکن است تحمل ظرفیت بلا استفاده برای بنگاه سودآور باشد. در مقابل زمانی که فروش ها برای مدت زیادی پایین هستند، پایین آوردن سریع هزینه ها در مطابقت با درآمدها با یک افزایش در سطح منابع بنگاه می تواند بهینه تر باشد(ویرسمی،2011).

تعداد زیادی از تحقیقات مرتبط با چسبندگی نشان می دهند که چسبندگی هزینه مسئله پیچیده ای است که ناشی از تصمیماتی است که مدیریت می گیرد تا سطح هزینه را تعدیل کنند. برخی تحقیقات(برای مثال دیرینک و رندرز ،2009 ؛ چن و همکاران ،2008) در حال حاضر مستند ساخته اند که چگونه تصمیمات مدیریتی منجر به چسبندگی هزینه می شوند.

دانلود پایان نامه