عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام.پایان نامه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها

دانلود پایان نامه

عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام

تحقیقات تجربی که اخیراً صورت گرفته است،  تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده‌اند.  بر طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس[1] (1983) بر روی 25 شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در زمان اعلان سود پی بردند. ویکنتاش و چیانگ[2] (1986) نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف 30 روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده نمودند.

پاتل[3] (1991) مدعی شد که پس از اعلان سود،  دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می‌یابد. لی،  مک لاو ردی[4] (1993) با استفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارائه نمودند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری می باشد و قبل از اعلان سود شاهد کاهش قیمت پیشنهادی بودند.

کرینسکی ولی[5] (1996) در یافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می‌دهد. بر طبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند و گالی[6] (1983) و میلورام و گلشتن[7] (1985) ارائه نمودند،  در بازار می‌توان دو نوع معامله گر را متصور شد:

(الف ) معامله گران نقد[8] (ب) معامله گران مطلع[9].

معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می‌کنند که دارای اطلاعات محرمانه‌ای هستند که در قیمت‌ها منعکس نشده است.

درحالی‌که معامله گران نقد (سرمایه‌گذارن غیر مطلع) تنها به دليل دارا بودن نقدينگي به انجام مبادله اقدام می‌کنند.  البته اين مدل ها بر روابط بين تفاوت قيمت خريد و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند.  بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زيان می‌شوند و اين زيان را از طريق گسترش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام جبران می‌کنند.  بر اساس اين مدل عدم تقارن اطلاعاتي در بازار منجر به افزايش دامنه قیمت‌های پيشنهادي مي شود.

در مدل كيم و ورچيا[10] ( ١٩٩٤) برخي افراد مطلع در بازار از قبيل سهامداران عمده،  اطلاعات عمومي (مانند اعلان سود) را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می‌دهند.  بديهي است كه اين افراد داراي مزيت اطلاعاتي نسبت به سايرين هستند و از اين رو قادرند تا ارزيابي بهتري نسبت به عملكرد موسسه از طريق اعلان سود داشته باشند.  البته تمركز اصلي آن ها بر چگونگي تاثير عدم تقارن اطلاعاتي در مبادلات افراد مطلع پيرامون زمان اعلان سود است.  از نظر آنان اعلان سود منجر به افزايش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتي مي شود.  كيم و ورچيا اثرات اين اعلان‌ها را به دو صورت بيان می‌کنند: اول اين كه،  اعلان‌های سود زمينه را براي معامله‌ای برابر و يكسان در بازار فراهم می‌کند زيرا منجر به انتشار اطلاعات براي همه افراد حاضر در بازار مي شود و بدين ترتيب بايد شاهد افزايش عدم تقارن اطلاعاتي در روزهاي قبل از اعلان سود باشيم.  دوم اين كه،  بازار متشكل از افرادي است كه توانایی‌های متفاوتي در پردازش اطلاعات دارند.  طبق اين ديدگاه عدم تقارن اطلاعاتي نبايد قبل از اعلان سود افزايش يابد بلكه بايد در يك سطح صعودي در پي اعلان سود باقي بماند.  زيرا،  برخي از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و اين پردازش اطلاعات است كه موجب افزايش حجم مبادلات در يك محيط داراي نقدينگي کم‌ترمی شود،  نه عدم تقارن اطلاعاتي. در اين زمان معامله گران غير مطلع به دليل افزايش دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام از انجام مبادله خودداري می‌کنند.

كايل[11]( ١٩٨٥ ) ايزلي و اوهارو[12] (١٩٩٢) در یافته‌های خود پي بردند هنگامي كه عدم تقارن اطلاعاتي افزايش يابد شاهد افزايش حجم مبادلات نيز خواهيم بود.

دمسكي و فلتهام[13](1994) و مك نيكولاس و ترومن[14] ( ١٩٩٤) بر اهميت تمركز بر فعاليت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند.  به نظر مك نيكولاس و ترومن (1650) سرمایه‌گذارانی كه داراي افق سرمایه‌گذاری كوتاه مدتي هستند جستجوي اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزايش می‌دهند.  اين امر بدين معناست كه قبل از اعلان سود،  سطح بالايي از عدم تقارن اطلاعاتي را شاهد خواهيم بود.

اسکنر[15] ( ١٩٩١ ) در تحقيق خود افزايش قابل‌ملاحظه‌ای را در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده نکرد. .  يان[16] ( ١٩٩٨ ) به وجود عواملی اشاره مي کند که طبق آن،  حرکت‌های مهمي را در قيمت سهام پيرامون زمان اعلان سود مشاهده كرد كه می‌تواند معامله گران را به گردآوري اطلاعات بيشتر ترغيب كند.  وي دريافت كه هم تغييرپذيري سود و هم واكنش بازار نسبت به سود غيرمنتظره رابطه مثبتي با  تغييرات در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد.  از اين رو دامنه قيمت پيشنهادي در روز قبل،  روز اعلان و روز پس از اعلان داراي روندي افزايشي است.  اكر[17]( ٢٠٠٢ ) وجود تفاوت اندك در دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سهام و افزايش حجم معاملات را پيرامون زمان اعلان سود گزارش كرده است.

لي بي و همکاران [18] (٢٠٠٣) با بررسي شرکت‌های فعال در بورس تورنتو دريافتند كه قبل از اعلان سود دامنه قيمت پيشنهادي خريد و فروش سها م افزايش پيدا كرده است.  ويل[19]( ٢٠٠٤ ) با بررسي شرکت‌های فعال در بورس يورونكست پاريس،  وسعت دامنه قيمت.  پيشنهادي خريد و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده كرد. (قائمی، 1384)در ادامه نیز خلاصه نتایج به دست آمده در نمایه  2-1 نشان داده شده است.

نمایه    2-1    خلاصه نتایج مطالعات در مورد وجود عدم تقارن اطلاعاتی

ردیف محقق سال افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
1 اشمن-مورس 1983 پس از اعلان سود
2 کایل 1985 پس از اعلان سود
3 وکینتاش چیانگ 1986 پس از اعلان سود
4 پاتل 1991 پس از اعلان سود
5 اسکینر 1991 پس از اعلان سود
6 ایزلی-اوهارا 1992 قبل از اعلان سود
7 لی-مک لاو-ردی 1993 پس از اعلان سود
8 مک نیکلاس-ترومن 1994 قبل از اعلان سود
9 دمسکی –فلتهم 1994 قبل از اعلان سود
10 کیم-ورچیا 1994 پس از اعلان سود
11 کرینسکی-لی 1996 قبل از اعلان سود
12 بروک 1996 پس از اعلان سود
13 یان 1998 قبل از اعلان سود
14 گرهاردکلینگ 2000 قبل از اعلان سود
15 اکر 2002 پس از اعلان سود
16 لی بی –متئو-ترومن 2003 قبل از اعلان سود
17 لوئچی ویل 2004 قبل از اعلان سود

[1] Oshman & mors,(1983)

[2] Vikintash & chiang,(1986)

[3] Pattel,(1991)

[4] Lee & redy,(1993)

[5] Krinski& lee,(1996)

[6] Kapland & gall,(1983)

[7] Glosten, L.  & P.  Milgrom,(1985)

[8] wired

[9] liquidity Dealers

[10] Kimm & verchiya,(1994)

[11] Kayel,(1985)

[12] Easley, D.  & M.  O’Hara (1992)

[13] Demski, J.  & G.  A.  Feltman (1994).

[14] Nikolas & troman,(1994)

[15]  Skinner,(1991)

[16] Yann,(1998)

[17] Acker,(2002)

[18] Lee  & et all,(2003)

[19] Vill,(2004)

دانلود پایان نامه