عدالت اطلاعاتی:پایان نامه عدالت سازماني

دانلود پایان نامه

پایان نامه عدالت سازماني و تمايل به ترك خدمت كاركنان

عدالت اطلاعاتی

تحقیقات عدالت تعاملی را به دو جزء تقسیم می کند. جزء نخست عدالت بین فردی است که مربوط می شود به میزان رفتاری که سرپرست با مردم با احترام و صداقت انجام می دهد و جزء دوم عدالت اطلاعاتی است، یعنی ارایه توضیح سرپرستان به کارکنان در مورد تصمیماتی که ممکن است بر آنها اثر بگذارد. عدالت بین فردی بر رفتار خوب، احترام، صداقت و… که در رویه ها مشهود است، مربوط می شود و عدالت اطلاعاتی به اطلاعات و توضیحاتی که توسط تصمیم گیرندگان در خصوص چرایی استفاده از رویه های خاص، یا چرایی توزیع پیامدها از طریق یک روش خاص و یا اینکه آیا اطلاعات منطقی، صادقانه و به موقع است یا خیر مربوط می شود. به طور کلی عدالت اطلاعاتی بین فردی، بیشتر بر بیانات و رفتارهای افرادی که نقش تصمیم گیرندگان را ایفا می کنند، متمرکز است تا اینکه بر ویژگیهای سیستماتیک و یا ساختاری رویه ها و بروندادها متمرکز باشد(قلی پور و دیگران، 1386، ص363).چه توضیحی به کارکنان درجهت حمایت از رویه ها و فرایندهایی که رهبران انتخاب کرده اند داده شده است. آیا توجیهی منطقی و درست برای انتخاب­هایشان ارایه کرده اند(www.3creek.com, Kristic etal).

2-4-7-4-1)قوانین عدالت سازمانی

چند اصل وجود دارد که هنگامی که به کار گرفته شوند، رویه های عادلانه ای به وجود می آورند:

قانون ثبات: حالتی که تخصیص رویه ها باید برای همه در طی زمان ثابت باشد.

قانون جلوگیری از از تعصب و غرض ورزی : حالتی که باید از کسب منافع شخصی تصمیم گیران در طول فرآیند تخصیص ممانعت به عمل آید.

قانون درستی: اشاره به سودمندی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تخصیص دارد.

قانون نمایندگی: حالتی که باید نیازها، ارزش ها و چشم اندازهای همه بخشهای متاثر، توسط فرایند تخصیص در نظر گرفته شود(Lily and Virick, 2006).

قانون اخلاقی : مطابق با این قانون فرایند تخصیص بایستی با ارزش های اخلاقی و وجدانی سازگار باشد. رویه های سازمانی روشی که سازمان منابع را تخصیص می دهد نشان می دهند.

اصل برابری اجتماعی و سیاسی: فرض بر این است که مشارکت یک ماموریت سازمانی گروهی در
تصمیم­گیری است.

اصل تصحیح : این اصل مربوط به بهبود تصمیمات غلط یا نامناسب است(Yilmaz and Tasdan, 2009).

2-4-7-5)عدالت احساسی

باتوجه به نادیده انگاشتن احساسات انسان در دهه های اخیر، امروزه بحث احساس در علوم انسانی جزء موضوعاتی است که علائق مطالعاتی زیادی را برانگیخته است. این مباحث هم شامل ابراز احساسات و هم شامل خواندن احساسات است. این بعد از عدالت بیان کننده تقسیم عادلانه احساسات و توجه به احساسات در بین آحاد مردم است. نسبت به ابعاد دیگر عدالت این بعد کمتر مورد توجه قرار گرفته است(قلی پور و همکاران، 1386،صص 374-357).

 

دانلود پایان نامه