ساماندهی محیط های گردشگری

دانلود پایان نامه

ساماندهی محیط های گردشگری

در ساماندهی موضوع گردشگری رابطه سه عنصر گردشگر، محیط و میزبان بسیار مهم است. که این رابطه می تواند، پویا، سازنده و یا مخرب باشد. دولت به روابط بین این سه عنصر مهم شکل می دهد. (کدیور و سقایی،1385،صص134-111) هدف گردشگری پایدار این است که با حفظ منابع طبیعی در دراز مدت، بین این سه جزء (گردشگران، مقصد یا محیط و جامعه میزبان) اعتدالی موزون برقرار کند. (بدری و وثوقی، 1388، صص 44-25)

  (کدیور و سقایی، 1385،صص134-111) چالش های گردشگری را در دو بعد 1- برخورداری ساکنان محلی از سودمندی های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 2- راهکارهای جلوگیری از آثار مخرب زیست محیطی می دانند. از    این رو ساماندهی چون کاتالیزوری سریع عمل می نماید و راهکارهای عملی و فوری برای آنها فراهم آورده و سبب می گردد که نه تنها بهره مندی ساکنان محلی را از مزایای گردشگری امکان پذیر نماید، بلکه کیفیت تجربه گردشگری را نیز افزایش دهد. شکل 2-2 شمای ساماندهی توسعه گردشگری، در یک مکان را به خوبی تبیین می کند.

رابطه کلی گردشگری و محیط، تأثیر عوامل محیطی بر فعالیت گردشگری، تأثیر صنعت گردشگری بر روی محیط و واکنش مورد نیاز جهت ارتقاء و حفاظت وضعیت سیستم در جهت پایداری در مکان های مختلف    گردشگری را فراهم می آورد. (فرهودی و شورجه،1383، صص43-19)

ساماندهی محیط های گردشگری

بر اساس آخرین تعریف سازمان جهانی گردشگری (WTO) در سال 1996 گردشگری پایدار باید:

 • کیفیت زندگی جامعه میزبان را بهبود بخشد.
 • تجربه ای ارزشمند و با کیفیت را برای گردشگران فراهم کند.
 • کیفیت محیط زیستی را که جامعه میزبان و مهمان به آن وابسته اند، حفظ کند. (بدری و وثوقی، 1388،صص44-25 به نقل از بلاگستد.2001) برد تحمل گردشگری

  مفهوم ظرفیت برد از نیمه دوم دهه 1990 در برنامه ریزی گردشگری نضج یافته است. ظرفیت برد به دنبال پایداری در فعالیت گردشگری است. تا چه اندازه می توان عرصه های طبیعی، یا جاذبه های فرهنگی و تاریخی را برای بهره برداری در گردشگری تغییر داد. دامنه تغییرات تا چه اندازه باشد، قابل تحمل است. ظرفیت برد با حدود قابل قبول تغییرات (LAC)[1] ارتباط دارد.

  در بررسی ظرفیت برد نباید عرصه فعالیت گردشگری را از هجوم گردشگران انباشته نمود. چه بسا افزایش بی رویه گردشگران در یک مقصد گردشگری هزینه های جبران ناپذیری را بر جامعه میزبان و محیط زیست تحمیل می نماید، به حدی که آن عرصه را به سوی نابودی و انقراض پیش می برد. کوک (1986) و گتس (1983) معتقدند که تعداد زیاد گردشگران باعث می شود تا آن ها به نابودی چیزهایی که برای دیدنشان آمده اند بپردازند. (سعیدا اردکانی،1382،صص66-49)

  فرایند [2]TCC

  فرایند ظرفیت برد گردشگری به دنبال راهی است تا با استفاده حداکثری از جاذبه های گردشگری، امکان استفاده از جاذبه ها، طبیعت و یا محیط زیست تداوم داشته باشد. در تعریف فرایند TCC باید به موارد زیر توجه نمود:

  • تجزیه و تحلیل ویژگی های یک سیستم
  • تجزیه و تحلیل توسعه گردشگری
  • به کار گیری توسعه گردشگری برای هر یک از ترکیبات (فیزیکی، اکولوژیکی، اجتماعی – جمعیتی، سیاسی – اقتصادی)
  • معرفی نیروهای علی هدایتگر
  • تدوین ویژگی هر ترکیب، معرفی تقابلات، مسایل، تهدیدها، پیچیدگی ها و … .
  • تعریف TCC برای هر ترکیب، معرفی تنگناها، محدودیت ها، انتخاب شاخص ها (لیست اولیه)، تعریف آستانه ها
  • تهیه گزینه های توسعه گردشگری و مسیرهای جایگزین فعالیت، تجزیه و تحلیل تقابلات، انتخاب گزینه برتر، تدوین یک استراتژی
  • تعریف کلی ظرفیت برد برای یک سیستم بر پایه گزینه برتر
  • بکار گیری ظرفیت برد کلی، انتخاب از لیست نهایی شاخص ها.

  [1]) Limits of  Acceptable Changes

  [2] (Tourism Carring Capacity)           (ظرفیت برد گردشگری

دانلود پایان نامه