زنجيره تامين گزارشگري مالي:پایان نامه نسبت هاي مالي براي پيش بيني بحران کسب و کار

دانلود پایان نامه

زنجيره تامين گزارشگري مالي:

زنجيره تامين گزارشگري مالي به افراد و فرايندهايي اشاره دارد که در تهيه، تصويب، حسابرسي، تحليل و استفاده از گزارش هاي مالي نقش دارند. دراين زنجيره همه اجزا بايد داراي کيفيت بالا و ارتباطي نزديک باشند تا به گزارشگري مالي با کيفيت بالايي بيانجامد. چرخه با سرمايه گذاران و ديگر ذينفعاني که در مورد يک شرکت تصميم هاي اقتصادي آگاهانه مي گيرند و از اين رو به اطلاعات مالي براي اين تصميم گيريها نيازمند هستند، آغاز و به آنها خاتمه مي يابد. پس از آن، مديريت اطلاعات مالي را براي تصويب نهايي به وسيله هيئت مديره تهيه مي کند. حسابرسان با مديريت و هيئت مديره تعامل دارند؛ از اين جهت که اطلاعات مالي را حسابرسي مي کنند و اظهارنظر مستقلي ارائه مي کنند. اطلاعات مالي منتشر مي شود و تحليل گران آن را براي استفاده سرمايه گذاران و ساير ذينفعان ارزيابي مي کنند. در اين چرخه افزون بر عوامل پيش گفته، تدوين کنندگان استانداردها، و قانونگذاران هم وجود دارند(رجبي و صابري، 1391).

2ـ10ـ کيفيت گزارشگري مالي:

کيفيت گزارشگري مالي عبارت از دقت اطلاعات گزارش شده براي تشريح بهتر عمليات شرکت است. در عمل، اطلاعات مربوط به جريان وجه نقد شرکت از جمله اطلاعات مورد علاقه سرمايه گذاران است. اين تعريف از کيفيت گزارشگري مالي منطبق بر تعريف هيئت تدوين استانداردهاي حسابداري است که عنوان مي کند يکي از هدفهاي گزارشگري مالي، آگاه کردن اعتباردهندگان و سرمايه گذاران بالقوه براي کمک به تصميم گيري منطقي و ارزيابي جريان وجه نقد مورد انتظار شرکت است(بيدلي و هيلري[1]، 2009). کيفيت گزارشگري مالي برمبناي دو رويکرد نيازهاي استفاده کننده و حمايت از سرمايه گذار تعريف مي شوند. رويکرد اول بر مبناي نيازهاي استفاده کننده است و کيفيت با توجه به سودمندي گزارشها براي استفاده کنندگان تعيين مي شود. در اين رويکرد، چند مدل شامل چارچوب (مفاهيم) نظري گزارشگري، کميته جنکينز و مدل استمرار سود وجود دارد. در رويکرد دوم، بر حمايت از سرمايه گذاري تاکيد شده و کيفيت به طور عمده برحسب «افشاي کامل و منصفانه» براي  سهامداران تعريف مي شود. از زماني که آقاي لويت رئيس پيشين کميسيون بورس و اوراق بهادار امريکا بحث مديريت سود را مطرح و برنامه هايي را براي جلوگيري از آن اعلام و اجرا کرد، اين رويکرد بيشتر مورد توجه قرارگرفت. مدل کميته بلوريبون[2]،استاندارد اصلاح شده حسابرسي

( SAS )   شماره61 آمريکا، مدل کميته کرک[3] و مدل کميسيون بورس و اوراق بهادار آمريکا براي ارزيابي کيفت استانداردهاي بين المللي در اين گروه قرار دارد. در اين الگوها بر شفافيت موارد افشا، درجه تهاجمي يا محافظه کاري روشهاي حسابداري و براوردهاي مورد استفاده، يکنواختي و کامل بودن اطلاعات، مقايسه پذيري و افشاي کامل به عنوان معيارهاي اصلي کيفيت تاکيد مي شود. اين دو رويکرد تفاوت بنيادي دارند. رويکرد نيازهاي استفاده کننده، بيشتر به تامين اطلاعات مالي براي تصميم هاي ارزشيابي و تخصيص سرمايه تمرکز دارد؛ ولي رويکرد حمايت از سرمايه گذار به دنبال اطمينان دادن به استفاده کنندگان است که اطلاعات به مقدار کافي (کفايت اطلاعات) و به شکل شفاف (کامل بودن اطلاعات) ارائه شده است. کيفيت بالاي گزارشگري مالي باعث کاهش بي تقارني اطلاعاتي بين شرکت و تامين کنندگان مالي خارج از شرکت مي شود. از سوي ديگر، کيفيت گزارشگري مالي باعث محدود کردن انگيزه هاي مديريت براي مشغول شدن به فعاليتهايي که ارزش کمي دارند يا ارزش منفي دارند، خواهد شد (فين و کريستن[4]،2010).

[1] . Biddle & Hillary

[2] . Blue Ribbon

[3] . Kirk

[4] . Feng & Kristian

دانلود پایان نامه