راهبردهاي كلان در مديريت فرهنگي

دانلود پایان نامه

راهبردهاي كلان در مديريت فرهنگي

  • راهبردهاي هويت ملي

الف) عناصر اصلي مليت ايراني در سه بعد فرهنگ، اجتماع، و دولت به شرح زير قابل دسته‌بندي‌اند:

بعد اول، هويت فرهنگي كه شامل اين موارد است: احساس تعلق به ميراث فرهنگي، تعلق خاطر به نمادهاي ملي و ميهني، تعلق به فرهنگ و روش زندگي (سنتي)، ايرانيان، و افتخار به هويت تاريخي مشترك.

بعد دوم، كه اين موارد را دربر مي گيرد: تعهد و عضويت (مشاركت)، در اجتماع ملي شامل تلقي فرد از صفات آحاد ايرانيان (اعم از مثبت يا منفي)، و باور به صفات متفاوت و خاص آنها (به ويژه صفات مثبت)؛ تلقي فرد از ميزان ايران يبودن خود و ويژگي هاي آن؛ نوع نگرش نسبت به پيروان ساير مذاهب، اقوام، و گروه­هاي فرهنگي موجود در كشور؛ اعتماد به مردم ايران و ترجيح دادن آنها به سايرين؛ احساس وجود انسجام، همبستگي، و هم دلي بين مردم؛ و نوع نگرش نسبت به حيات اجتماعي و شرايط زندگي در ايران.

بعد سوم، كه بعد سياسي هويت ملي، يعني وفاداري ملي و احساس تعهد، تعلق، و احساس تكليف در برابر كشور يا همگامي ملي، است شامل اين موارد مي شود: آگاهي ملي، به آگاهي و اشراف به وجود كشوري متمايز، وابستگي و دلبستگي ارزش­هاي بنيادي و نهادهاي اساسي كشور، تأكيد بر استقلال كشور، احساس غرور و رضايت، اعتقاد به تداوم تاريخي كشور، اعتقاد به ضرورت حاكميت ملي مستقل، تعهد به اهداف كشور، و تمايل به دفاع از كشور و ضروري دانستن آن.

ب) هويت مدني يا شهروندي: كه شامل اين عناصر مي­شود: چندفرهنگ گرايي، تحمل و مدارا با خرده فرهنگ ها، پذيرش سبك هاي مختلف زندگي، اعتقاد به اصول مدرن در ادارة جامعه از جمله دموكراسي و احترام به حقوق اقليت­ها (خیرخواه و سجودی، 2013).

ج) هويت ملي گرايانه (ناسيوناليستي)، كه موارد زير را دربر مي­گيرد: احساس تعصب؛ فقدان تحمل تنوع فرهنگي و تسامح نسبت به خرده فرهنگ­هاي ايراني و غير ايراني؛ گرايش به اقتدارگرايي؛ و ضرورت برتري سياسي، نظامي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در منطقه و جهان.

  • راهبردهاي هويت قومي

اين راهبردها عبارت اند از: هويت يابي قومي شامل خودبرچسب زني و احساس تعلق عاطفي و احساسي به قوميت، دل بستگي و تعلق به خرده فرهنگ قومي، تعهد به اجتماع قومي، دغدغه داشتن نسبت به جايگاه و موقعيت سياسي  اجتماعي قومي.

 

 

  • راهبردهاي هويت ديني

اين دسته از راهبردها عبارت اند از: احساس تعلق به دين و ديني پنداشتن خويش؛ تعلق به فرهنگ ديني به صورت پذيرش باورهاي ديني، پذيرش اقتدار متون، گروه­ها، و رهبران مذهبي؛ رفتار مذهبي و پاي­بندي عملي به دين؛ اعتقاد به سودمندي دين در بعد فردي (دروني)، تعهد به اجتماع ديني و مشاركت در مراسم و مناسك عبادات دسته جمعي؛ درگيري ذهني و نظري با مقولات مذهبي؛ اعتقاد به حضور فعال دين در حوزة مسائل اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تعليم و تربيت، و مانند آن؛ ضرورت دين در پيشبرد جامعه، يعني جهت گيري مذهبي در بعد اجتماعي (بيروني)؛ مشورت، تعامل، و ارتباط دروني در اجتماع مذهبي؛ مدارا و تساهل؛ عضويت در اجتماعات ديني اعم از شيعي ، سني ، ايراني، شيعيان جهان، مسلمانان جهان، و امت اسلامي.

  • راهبردهاي هويت مدرن

اين راهبردها در چهار بعد به قرار زير قابل بررسي­اند:

بعد اول: گرايش به ارزش­هاي بنيادي مدرنيته در بعد معرفتي كه موارد زير را دربر مي­گيرد: استدلال گرايي، استقراگرايي، عقل گرايي، انسان گرايي، انسا نمداري، خودمحوري، فردگرايي، و نفي قيموميت؛ پيشرفت­گرايي، ترقي­گرايي، و نفي تقديرگرايي؛ برابري طلبي و آزادي خواهي؛ مادي گرايي؛ و حس گرايي.

بعد دوم: گرايش به ارزش هاي بنيادي مدرنيته در بعد اجتماعي و سياسي كه شامل موارد زير مي‌شود: باور به برابري زن و مرد (برابري جنسيتي)؛ اعتقاد به برابري مذهبي و ديني؛ اعتقاد به طبيعي بودن تغييرات فرهنگي و اجتماعي؛ و باور به دموكراسي، آزادي، مشاركت سياسي، و حقوق بشر.

بعد سوم: مربوط به تمايل و گرايش به مدرنيسم و عبارت است از: نگرش نسبت به اخلاق در جوامع غربي؛ ميزان پذيرش فرهنگ، هنر، ارزش­ها، و آداب و رسوم جامعة غربي؛ نگرش نسبت به رويه­ها و اقدامات سياسي غرب؛ و نگرش نسبت به حكومت هاي غربي.

بعد چهارم: همان هويت جهاني (بين المللي­گرايي يا جهان وطني)، است و اين موارد را شامل مي‌شود: اعتقاد به زيست بوم كرة زمين، جهاني فكركردن، هم زيستي و تعامل با ساير ملل، اعتقاد به وجود مشكلات و مسائل مشترك جهاني، و پذيرش اقتدار و مقررات و نهادهاي بين­المللي و تأكيد بر توافقات جهاني (ویسی حصار و توانگر، 1393).

دانلود پایان نامه