تعریف چسبندگی هزینه ها-پایان نامه در مورد انعطاف پذیری هزینه ها

دانلود پایان نامه

چسبندگی هزینه ­ها

مدل سنتی رفتار هزینه، بدون توجه به نقش مدیران در فرایند تعدیل منابع، ارتباطی میان هزینه­ها و سطوح مختلف فعالیت برقرار می­کند. بدلیل رفتار نامنظم برخی هزینه­ها مدیران تصمیماتی برای تغییر در منابع مربوط به آنها می­گیرند. زیرا چنین منابعی را نمی­توان به مقدار کمی، افزایش یا کاهش داد یا تغییرات منابع را با سرعت کافی با تغییرات کوچک تقاضا هماهنگ کرد. بی نظمی هزینه­ها ممکن است به ظرفیت اضافی یا ظرفیت ناکافی بیانجامد، اما منجر به به چسبندگی هزینه­ها نمی­شود. چسبندگی هزینه بر این علت رخ می­دهد که اختلافات نامتعارفی در تعدیل منابع وجود دارد. به عبارت دیگر، عواملی که در تعدیل منابع دخیل هستند از تعدیل کاهش منابع ممانعت به عمل می­آورند یا موجب کاهش سرعت انجام تعدیلات کاهش در مقایسه با تعدیلات افزایش می­شوند.

شرکتها برای کنار گذاشتن منابع و جایگزینی همان منابع در صورت بازگشت تقاضا به وضعیت اولیه، ناگزیر به تحمل هزینه­های تعدیل هستند. هزینه­های تعدیل شامل مواردی همچون پرداخت خسارت به کارکنان کنار گذاشته شده و هزینه­های جستجو و آموزش کارکنان جدید است. علاوه بر هزینه­های ریخته، هزینه­های سازمانی مانند تضعیف روحیه کارکنان باقی­مانده به دلیل قطع ارتباط با همکاران خود و فرسایش سرمایه انسانی به دلیل از هم گسیختگی گروه­های کاری نیز جزئی از هزینه­های تعدیل محسوب می­شود. از سویی دیگر زمانی که تقاضا افزایش می­یابد، مدیران منابع را به میزان کافی افزایش می­دهند تا به فروش بیشتری دست یابند اما زمانی که فروش کاهش یابد، عملا برخی منابع قابل استفاده نیست. بدلیل اینکه نوسانات تقاضا تصادفی است و مدیران باید پیش از تصمیم­گیری در مورد کاهش منابع، احتمال موقتی بودن کاهش تقاضا را ارزیابی کنند. چسبندگی هزینه­ها زمانی روی می­دهد که به هنگام کاهش تقاضا، مدیران برای اجتناب از هزینه­های تعدیل، تصمیم به حفظ منابع بلااستفاده می­گیرند. همچنین، جنسن و مکلینگ (1976) اینطور بیان میدارند که تصمیم مدیران به حفظ منابع بلااستفاده ممکن است ناشی از ملاحظات شخصی باشد و نوعی هزینه­های نمایندگی ایجاد کند. برخی از مدیران به دلیل ملاحظات شخصی ، تصمیماتی می­گیرند که مطلوبیت شخصی آن را افزایش می­دهد، ولی از دیدگاه سهامداران بهینه است. هزینه نمایندگی هزینه­هایی است که به دلیل گرفتن چنین تصمیماتی توسط مدیران به شرکت­ها تحمیل می­شود (مرتضوی،1390).

از طرفی مدیران ممکن است منابع بلااستفاده شرکت را برای جلوگیری از پیامدهای شخصی مانند از دست دادن مقام خود به دلیل کوچک سازی یک بخش یا نگرانی از دست دادن همکاران خود، حفظ کنند که در نهایت به چسبندگی هزینه منجر می­شود. پدیده چسبندگی هزینه در شکل 2-2  به تصویر کشیده شده است. با توجه به شکل،شرکت در سطح y0 مشغول فعالیت است. همانگونه که مشاهده می­شود ، اگر سطح فعالیت، افزایش یابد و به سطح yH  برسد رفتار هزینه ها متقارن خواهد شد. اما در صورت کاهش سطح فعالیت  yL بسته به شرایط ممکن است سه نوع رفتار هزینه مشاهده ­شود. خط پررنگ نشان می­دهد کاهش هزینه، کمتر از کاهش سطح فعالیت است که حاکی از رفتار چسبنده هزینه است. اگر هزینه­ها متناسب با سطح فعالیت کاهش یابد رفتار متقارن بروز می­کند ودر نهایت، اگر هزینه­ها بیشتر از کاهش سطح فعالیت،کاهش یابد، نشان دهنده رفتار چسبنده هزینه­ها است

دانلود پایان نامه