تعريف ومفهوم مزيت رقابتي:پایان نامه شناسایی و اولویت بندی

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

تعريف ومفهوم مزيت رقابتي

رقابت اقتصادی امروز به سرعت در حال افزایش است، به طوری که سازمان­های بخش دولتی نسبت به کاهش بودجه، درک نیازها و سرمایه گذاری در توانایی­ها (فناوری، منابع وغیره) برای برآوردن تقاضای بازار حساسیت زیادی دارند. شرکت­های بخش خصوصی هم با افزایش رقابت در محیط روبرو هستند. (صدری و لی[2]، 2001) در چنین فضای رقابتی مشتريانخواهانكالاهاو خدماتيهستندكهبهترودرعينحالارزانتر باشد. درادبياتپژوهش، ايندوشكلارزشرابادوشكلمزيترقابتي 1. تمایز2. هزينه یپايينمی­شناسند. (پورتروهمكاران، ۱۹۸۵)

مزيترقابتيبهقابليتشركتدرعملكردبرتر، نسبتبهصنعتيكهدرآنمشغولبهفعاليتاست، اطلاقميشود. بهرهمنديازعملكردبرتربهمعنيارائه­یارزشيبالاتربهمشترياناست. (زو[3]وهمكاران، ۱۹۹۶)

مزیت رقابتی عامل ­یا ترکیبی از عوامل است که سبب می­شود شرکت را در­یک محیط رقابتی بسیار موفق تر از سایر سازمان­ها مل نموده و مانع از تقلید آسان رقبا شود. (بارنی[4]، 1999) آن­ها عواملی هستند که در مقایسه با رقبا به مؤسسه توانایی­هایی می­دهند و بنابر ین، راهبرد مؤسسه بر اساس آن­ها تدوین می­شود. (پیرس و رابینسون، [5]1380) مزیت­هایی با اهمیت هستند که سازمان بیشتر از رقبایش دارد. چنین مزیت­هایی به سازمان اجازه می­دهد که ارزش­هایی بیشتر از رقبایش در بازار مشابهی به دست آورد. مزیت رقابتی روش متمایزی است که ­یک کسب و کار ­یا شرکت به منظور به دست آوردن مزیتی بیشتر از رقبا، در بازار موقعیت­یابی می­کند. این عمل موجب می­شود تا شرکت در حفظ سطوح پایداری در زمینه سودآوری، بالاتر از متوسط صنعت قرار گیرد. (کمپبل[6] وهمکاران، 1997) در طول دو دهه گذشته، در محیط کسب و کاری که شرکت­ها در آن رقابت می­کنند، تغییرات شگرفی رخ داده است. امروزه بسیاری از شرکت­ها­ی پر نفوذ، مزیت رقابتی خود را از منابعی به دست می­آورند که متفاوت از منابع سنتی ایجاد ثروت هستند. (بارلت و گوشال[7]، 2005) در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دونکته مهم قابل تعمق است. نخست، این مسیر، فرآیند دنباله داری است که به عملکرد عالی و رقابت پذیری سازمان منجر می­شود. دوم، به دلیل افزایش پیچیدگی­های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی­یا به راحتی توسط رقبا تقلید می­شود­یا از نظر مشتریان به زودی رنگ می­بازد و باید با مزیت­های جدیدی جایگزین شوند. براین اساس سازمان باید به دنبال کسب مزیت­های رقابتی خود باشد. (صدری و لی، 2001)

صاحبنظران(بارني[8]، 1999؛متاوسايرين[9]، 1995؛پورتر، 1980؛اندرسون[10]، 1997رايت[11]، 1998) معتقدندسازمان­ها برايمصونماندنازامواجسهمگينمحيطيونيزسازگاريباالزاماترقابتي، چارهايجزكسبوتداوممزيترقابتيپايدارندارند. بديهياستكهرسيدنبهاينهدفمستلزمطراحيمسيررقابتيبسيارهوشمندانه استكهازنظرعلّي، مبهموازنظراجتماعيومديريتيپيچيدهاست. بااينحال، شناختمفهوموويژگي­هايمحتواييمی­تواند درطراحيواجرايالگوهاوروشهاي كارآمدرقابتيباهدفنيلبهمزيتپايداربرايسازمان­ها بسيارمؤثروراهگشاباشد. (مهري، 1380)

در کتب درسی استراتژی مربوط به زمان آکوف[12](1970) و آندوس[13](1971)، کاستی­ها و توانایی­های ­یک بنگاه خاص تعریف شده امادرباره­یمزیترقابتیمطلبیبیان نشده است. البته پنروز[14](1959) در چندینموردبهمزیترقابتیاشارهکردهاست. آنسوف[15](1965) نیز از این اصطلاح استفاده کرده ولیتنهابهاینموضوعکهبنگاهبرای رقابتمؤثرتربه چه چیزی نیاز دارد. اشاره کرده است. (کلین[16]، 2001)

باتوجهبهروندتاریخیرقابتپذیريمللنظریه پردازانسنتیکسبوکار ­یعنیسوداگران ­یامرکانتلیستهابهمسائلیازقبیلسرمایهونیرويکارومنابعطبیعیبهعنوانرقابتپذیري مللتوجهکردهاند.(دان- سانگ[17] و همکاران 2007)

آداماسمیتبرخلافسوداگرانتأکیدبرتجارتآزادداشتهومللرااینطورراهنمایی می­کندکههریکبهدنبال تولیدکالاهاییباشندکهدرآنمزیتمطلقدارند، بنابراینسطحتولیدوکاراییدرجهانافزایش می­یابدوهمهازآنمنتفعخواهندشد. ازنگاهریکاردودرتئوريمزیتنسبیکارآییکشورهاموردتوجهقرارگرفتهاست.(پورتر، 1990) بررسيتعاريفارايهشدهتوسطصاحبنظرانبرايمزيترقابتي (بامبرگر[18]، 1989.پورتر، 1985، لینچ، 1999، بارنی 2006) نشانمي­دهدكهتمركزاصليسازهمزيترقابتيداشتنبرترينسبتبهرقبادريكياچندعاملازعواملموردنظرمشتريميباشد.

نسخه­هایبعدیتئوریمزیتنسبیبرتفاوتکشورهادرآبوهوا، حاصلخیزیزمین ­یامنابعطبیعیتأکیدکردند. درادامه مدلهکشر-اهلینمطرحشدکهعمدتاًبرتفاوتکشورهادرزمینه­یعواملاصلی غیرقابلتحرّکتولیدوتفاوتدرقیمتعواملمنتجازتفاوتنسبیدرموجودی عواملتأکید می­کرد. (نلسون[19]، 1966) با گذر زمان و با تغییر ماهیت تجارت جهانی و تحوّلدرشرایطوواقعیت­هایتجارتبینالملل، نظریه­هایتجارتبینالمللدچارتغییراتعمدهایشدهاست. مشخصاًدرنیمه­یدومقرنبیستم، مدل­هایینظیرشکافتکنولوژیکی[20]توسطافرادیچونپوزنر[21] (1961) وورنن[22] (1966) مطرحشد. لیندر[23] (1961) نیزبرشرایطبازارمحصولوتقاضادرتجارتبینالمللتأکیدکرد. کروگمن[24](1987) نظریه­یمزیتنسبیپویا، ونهایتاًپورتر[25] (1985) نظریه­یمزیت رقابتیرامطرحکردند.

 

[1]Competitive Advantage Dimensions

[2]Sadri& Lees, 2001

[3] Zou

[4]Barney

[5]PierceandRobinson

[6]Campbell

[7]Bartlett and Ghoshal

[8]Barney

[9]Metaandothers

[10]Anderson

[11]Wright

[12]Ackoff, 1970

[13]Andrews, 1971

[14]Penrose, 1959

[15]Ansoff , 1965

[16]Klein, 2001

[17]Dong-Sung Cho

[18]Bamberger

[19]Nelson

[20]Technological gap

[21]Posner, 1961

[22]Vernon, 1966

[23]Linder, 1961

[24]Krugman, 1987

[25]Porter, 1985

دانلود پایان نامه