-تعريف بورس اوراق بهادار-پایان نامه در مورد صحت پيش بيني سود

دانلود پایان نامه

– تعريف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معني يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکت ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه‌هاي راکد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.[1] بورس اوراق بهادار از سويي مرکز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت است. از جانب ديگر بورس اوراق بهادار مرجع رسمي و مطمئني است که دارندگان پس اندازهاي راکد مي‌توانند محل نسبتا مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جستجو و وجوه مازاد خود را براي سر مايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولت ها و شرکت هاي معتبر از سود معين و تضمين شده‌اي بر خوردار شوند. (دواني،1375)

2-26-1-  قيمت اوراق بهادار به عنوان پيش بيني کننده سود حسابداري

اگر قيمت ها بر اساس يک سيستم اطلاعاتي باشد که به غير از سود داراي علائم (سيگنال) ديگري نيز باشد، مي‌توانند بالقوه اطلاعاتي را درباره سودهاي آتي منعکس نمايند که در سود‌هاي جاري و گذشته منعکس نشده است.

 

مثل کشف معدن؛… اگر قيمت ها منعکس کننده ساير اطلاعات باشند. تحقيقي که توسط بيور[2]، لامبرت[3] و مورس[4] در سال 1980 انجام شد مشخص کرد که مدل‌هاي پيش بيني سود که بر اساس قيمت است  مي‌توانند سودهاي آتي را بهتر (با ميانگين خطاي کمتر) از مدل‌هاي پيش بيني که بر اساس استنباط آماري از سودهاي جاري و گذشته است پيش بيني نمايند. در حالي که  شواهد تحقيقات گذشته نشان مي‌دهد که بهترين مدل آماري براي پيش بيني سود، استفاده از سودهاي جاري و فعلي است.

[1]– در ادبيات اقتصادي “بورس اوراق بهادار “گاهي به نام  “بازار سهام “نيز خوانده مي شود .معادلهاي انگليسي اين دو عنوان نيز stock marketوstock exchange است که به طور مترادف و با معني يکسان به کار برده مي شوند. لازم به توضيح است لغت “portfolio ” به معني موجودي اوراق بهادار يا سبد سهام است .

[2]– Beaoer

[3]– Lambert

[4] – Morse

دانلود پایان نامه