– تعريف بورس اوراق بهادار.پایان نامه تاثير متغييرهاي كلان اقتصادي بر پيش بيني سود در شركت ها

دانلود پایان نامه

– تعريف بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معني يک بازار متشکل و رسمي سرمايه است که در آن خريد و فروش سهام شرکت ها يا اوراق قرضه دولتي يا موسسات معتبر خصوصي، تحت ضوابط و قوانين و مقررات خاصي انجام مي‌شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمايت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمايه‌هاي راکد و الزامات قانوني براي متقاضيان سرمايه است.[1] بورس اوراق بهادار از سويي مرکز جمع آوري پس اندازها و نقدينگي بخش خصوصي به منظور تامين مالي پروژه‌هاي سرمايه گذاري بلند مدت است. از جانب ديگر بورس اوراق بهادار مرجع رسمي و مطمئني است که دارندگان پس اندازهاي راکد مي‌توانند محل نسبتا مناسب و ايمن سرمايه گذاري را جستجو و وجوه مازاد خود را براي سر مايه گذاري در شرکت ها به کار انداخته و يا با خريد اوراق قرضه دولت ها و شرکت هاي معتبر از سود معين و تضمين شده‌اي بر خوردار شوند. (دواني،1375)

2-26-1-  قيمت اوراق بهادار به عنوان پيش بيني کننده سود حسابداري

اگر قيمت ها بر اساس يک سيستم اطلاعاتي باشد که به غير از سود داراي علائم (سيگنال) ديگري نيز باشد، مي‌توانند بالقوه اطلاعاتي را درباره سودهاي آتي منعکس نمايند که در سود‌هاي جاري و گذشته منعکس نشده است.

 

مثل کشف معدن؛… اگر قيمت ها منعکس کننده ساير اطلاعات باشند. تحقيقي که توسط بيور[2]، لامبرت[3] و مورس[4] در سال 1980 انجام شد مشخص کرد که مدل‌هاي پيش بيني سود که بر اساس قيمت است  مي‌توانند سودهاي آتي را بهتر (با ميانگين خطاي کمتر) از مدل‌هاي پيش بيني که بر اساس استنباط آماري از سودهاي جاري و گذشته است پيش بيني نمايند. در حالي که  شواهد تحقيقات گذشته نشان مي‌دهد که بهترين مدل آماري براي پيش بيني سود، استفاده از سودهاي جاري و فعلي است.

2-27- شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران ((TEPIX [5]

شاخص قيمت سهام، نشان دهنده وضعيت کلي اقتصاد کشور است. افزايش اين شاخص به معني رونق و بهبودي در اوضاع و احوال اقتصادي و کاهش  آن گوياي رکود است. محاسبه شاخص قيمت سهام مستلزم در اختيار داشتن اطلاعات کامل پايه  ايي و آخرين اطلاعات از تغييرات قيمت‌هاي سهام و حجم معاملات آنهاست. به اين جهت اين شاخص، معمولا توسط سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار يا موسسات تخصصي مستقل از بورس، محاسبه مي‌شود. تغييرات شاخص کل قيمت سهام، به دنبال تغييرات در مقدار سهام مورد معامله و تغييرات قيمت آن ها پديد مي‌آيد. اين تغييرات ناشي از عوامل داخلي و خارجي يا عوامل درون سازماني و عوامل برون سازماني است.

منظور از عوامل داخلي يا عوامل برون سازماني ؛ وضعيت داخلي شرکت ها با توجه به سرمايه گذاري هاي جديد، سود آوري، زيان دهي، تصميمات مجمع عمومي و مديريت شرکت‌هاست.

مراد از عوامل خارجي يا عوامل برون سازماني اثر گذار بر قيمت سهام شرکت ها، قوانين مالي و مالياتي، بحران هاي سياسي و اقتصاد داخلي، ثبات يا بي ثباتي حکومت ها، جنگ ها و تهديدهاي سياسي منطقه‌اي يا بين المللي است.

شاخص کل قيمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، در قسمت تحقيقاتي سازمان کارگزاران بورس تهيه مي‌شود .در اغلب بورس هاي دنيا، بويژه آن هايي که از نظر کميت و کيفيت، مشابهتي با بورس نو پاي تهران دارند، براي محاسبه فرمول اصلي شاخص از مطالعات «لاسپيرز[6]» استفاده مي‌شود (دواني، 1375).

  2-27-1- روش ها و مباني ارزيابي سهام

قيمت سهام شرکت از مهم ترين مسائل و دغدغه‌هاي مدير مالي آن شرکت است. کوچکترين بي توجهي در اداره امور شرکت اعم از امور مالي، سرمايه گذاري، توليدي، بازرگاني و حتي پرسنلي مي‌تواند آثار بزرگي در حجم و کيفيت توليدات و بلاخره شهرت و موفقيت عمومي شرکت به جاي گذارد و از اين رو مي‌تواند با تغيير اندکي در ارزيابي قيمت سهام يا تغييرات ارزش جاري آنها، ارقام بزرگي از سرمايه و دارايي شرکت ها را کاهش يا افزايش مي‌دهد. بديهي است روش  ارزيابي سهام در بورس تهران، روش خاص کارشناسان مالي سازمان کارگزاران بورس است.

الف) ارزش اسمي شرکت: ارزش اسمي سهام ؛ ارزشي است که به ثبت رسيده و در اوراق سهام درج شده است و در دفاتر شرکت تحت سر فصل سرمايه ثبت شده است. يا به عبارتي ارزشي که آن را قانون معين مي‌کند و براي هر سهم 1000 ريال مي‌باشد.

ب) ارزش دفتري هر سهم: ارزش دفتري سهام؛ مجموع حقوق صاحبان سهام شامل سرمايه ثبت شده، اندوخته قانوني، اندوخته طرح و توسعه و سود و زيان انباشته مندرج در ترازنامه شرکت مي‌باشد.

ج) ارزش بازار (روز) سهام: ارزش روز سهام عبارتست از؛ قيمت فروش يک قلم دارايي يا ارزش معاملاتي آن مي‌باشد و برآورد آن از دو روش مشروحه ذيل امکان پذير است:

1-روش سود آوري (بورس)  2– روش تجديد  ارزيابي  دارايي‌ها با استفاده از شاخص بانک مرکزي و تفاوت نرخ ارز و يا توسط کارشناس رسمي دادگستري.

د) ارزش ذاتي (جاري): ارزش ذاتي يک قلم دارايي عبارتست از مجموع ارزش فعلي جريانات نقدي حاصل از يک قلم دارايي بر پايه نرخ بازاده مورد انتظار سرمايه‌گذار (بلوريان تهراني،1363).

[1]– در ادبيات اقتصادي “بورس اوراق بهادار “گاهي به نام  “بازار سهام “نيز خوانده مي شود .معادلهاي انگليسي اين دو عنوان نيز stock marketوstock exchange است که به طور مترادف و با معني يکسان به کار برده مي شوند. لازم به توضيح است لغت “portfolio ” به معني موجودي اوراق بهادار يا سبد سهام است .

[2]– Beaoer

[3]– Lambert

[4] – Morse

[5] -Tehran price Index

[6] – Laspyrz

دانلود پایان نامه