تعاریف مزیت رقابتی:پایان نامه شناسایی و اولویت بندی

دانلود پایان نامه

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل حیاتی موفقیت در صنعت روانکارهای ایران

 

تعاریف مزیت رقابتی

از مزیت رقابتی تعاریف متعددی به عمل آمده است که در ذیل به مورادی از آن­هادر جهت درک بهتر این مفهوم اشاره می­شود:

مزيترقابتيعبارتازميزانفزونيجذابيتپيشنهادهايشركتدر مقايسهبارقباازنظرمشترياناست (كيگان[1]، 1380)

از طرفی دیگرپورتر (1980) مزیت رقابتی را ارزش­های قابل ارائه شرکت برای مشتریان به نحوی که این ارزش­ها از هزینه­های مشتری بالاتر باشد می­داند. (پورتر، 1980، 139)او معتقد است، مزیت رقابتیدرمرکزیتعملکردبنگاهرقابتیقراردارد و آنرادرچارچوباستراتژیرقابتیمورد توجهقرار می­دهد. ويمعتقداستاستراتژيرقابتي، برقراريموقعيتپايداروسودآوردرمقابل نيروهايياستكهتعيينكنندهرقابتدرصنعت می­باشند. (سي­هانگ[2]، 2008)

پیتراف[3](1993) مزیترقابتیراحفظدرآمدبالاترازحدّطبیعیتعریف می­کند. بهعقیده­یبسکانو، درانووشانلی[4] (2000) درصورتیکهبنگاهدرمقایسهبامتوسط نرخسوداقتصادیبهنرخبالاترسوداقتصادیدربازار­یکساندستپیداکند، دارای مزیترقابتیاست.

سالونر، شپرد وپادونلی[5] (2001) عنوان می­کنندکهمزیترقابتیعمدتاًبهاین معناستکهبنگاه می­تواند خدمات ­یاکالاهاییراتولیدکندکهمشتریانآن­ها رابا ارزشترازکالاها ­یاخدماتتولیدشدهسایررقباتلقی می­کنند.

بهعقیده­یبارنی[6](2002) بنگاههنگامی ­مزیترقابتیراتجربه می­کندکهفعالیت­های آندرصنعت ­یابازار، ارزشاقتصادیایجادکندوتعدادکمی­ازبنگاه­هامشغولفعالیت­های مشابهباشند. بارنیمزیترقابتیرابهعملکردبنگاهارتباط می­دهدومطرح می­کندکهبنگاههنگامی­عملکردبالاترازحدّطبیعیرامشاهده می­کندکه ارزشبیشترینسبتبهارزشانتظاریمنابعدراختیار، ایجادکند

[1]Kygan

[2]C. Hong

[3]Peteraf, 1993

[4]Besanko, Dranove, and Shanley, 2000

[5]Saloner, Shepard and Podolny, 2001

[6]Barney, 2002

دانلود پایان نامه