تاثیر ویژگی های مالی و عوامل سیاسی بر کیفیت سود،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

دانلود پایان نامه

ویژگی های مالی

در این بخش به ویژگی های مالی که با کیفیت سود مرتبط می باشد، پرداخته می شود. برخی از این ویژگی ها، برنامه ریزی شده [1]و برخی دیگر اختیاری[2] می باشند. این ویژگی های مالی عبارتند از: اهرم مالی، نقدینگی، و دسترسی داشتن به منابع تامین مالی.

شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد، قادر به تامین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود. بدهی بالا موجب می شود تا هزینه های ثابت تامین مالی زیاد گشته و به دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختار سرمایه افزایش می یابد. تامین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام مشکلات عدیده ای برای شرکت بوجود آورد. وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با مشکلات زیادی موجه می کند. ضعف مالی، شرکت را به اهرم مالی شامل استفاده از بدهی ها به منظور افزایش بازده سهامداران عادی می باشد. وقتی اهرم مطلوب فراهم می شود که سود حاصل از دارایی ها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینه های بهره (سود) استقراض باشد.

در برخی از منابع نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود می کاهد، زیرا نشان گر هزینه تامین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود می گردد. در ارزیابی درجه اهرم شرکت،         تحلیل گران از میان معیار های گوناگون، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می کنند. رشد شرکت مستلزم منابع مالی است. بنابراین، تحلیل گران مالی باید هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را کاهش می دهد مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض (بهره) معقول مورد بررسی قرار دهد.

شرکتی که دارایی های بلند مدت خود را با بدهی های کوتاه مدت تامین مالی کرده باشد، ممکن است تحلیل گران مالی روند نسبت بدهی های کوتاه مدت به بلند مدت و دارایی های بلند مدت به بدهی های کوتاه مدت را بررسی نمایند. برخی تحلیل گران مالی عقیده دارند، شرکت هایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پایین است.

بررسی نقدینگی شرکت در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار، حوزه ای سوای ارزیابی کیفیت سود است. نقدینگی موید توانایی شرکت در ایفای تعهدات فعلی اش می باشد. بدان مفهوم که شرکت    می تواند دارایی هایش را به وجه نقد تبدیل کرده و یا وجه نقد بدست آورد. وجود دارایی های سیال تاثیری بر کیفیت سودی که در حال حاضرگزارش شده، ندارد اما شایان ذکر است در موارد متعددی که شرکت نتوانسته است به موقع تعهدات خودرا انجام دهد، سوداوری آتی خود را مورد سوال و تردید قرار داده است.

و) عوامل سیاسی

عوامل سیاسی متعددی باید در تجزیه و تحلیل و ارزیابی کیفیت سود مد نظر قرار گیرند. به عقیده گرودینسکی[3] عوامل سیاسی و تغییرات اجتماعی، همانند خط مشی ها و روش های مدیریت بر کیفیت سود تاثیر می گذارند، اگر چه این گونه عوامل خارج از کنترل مدیریت می باشند. سود ناشی از فعالیت در کشور هایی که از نظر اقتصادی و سیاسی بی ثبات هستند، کیفیت پایینی دارند. بنابراین حاشیه سود یک فعالیت موسسه صرفا” در یک کشور بی ثبات از نظر سیاسی همانند شرکتی که در یک کشور با ثبات فعالیت می کند، برابر نمی باشد و بسیاری از شرکت ها نتیجه عدم ثبات در کشورهای خارجی را تجربه کرده اند.

یکی از مواردی را که معمولا” به عنوان عوامل سیاسی در فعالیت ها و عملکرد شرکت ها مورد بررسی قرار می گیرد، میزان تسلط و کنترل فعالیت های شرکت از جهت قیمت گذاری و فروش محصولات توسط دولت است. شرکت هایی که از جهت تولید و فروش تحت کنترل و سیاست های دولت هستند دارای کیفیت سود پایین تری  می باشند.

نمونه این شرکت ها در کشور های خارجی، صنایع نظامی است ولی در ایران شرکت های بیشتری مشمول قیمت گذاری و کنترل دولت هستند. از صنایع قند و شکر گرفته تا صنعت سیمان و فولاد و روغن نباتی و … میزان مداخله دولت در فعالیت های شرکت ممکن است به وسیله قوانین                   و آیین نامه های دولتی و بخشنامه ها اعمال گردد. قوانین محیط زیست نیز معمولا” بر فعالیت های برخی از شرکت ها تاثیر منفی داشته و سبب می شود که در عدم ثبات سود آن شرکت تاثیر بگذارد.(اسماعیلی،1385)

59 . Planned

  1. 60. voluntary

 

61 . J. Grodinsky

دانلود پایان نامه