بهره وری سازمانی”پایان نامه درباره فرهنگ سازمانی

دانلود پایان نامه

1-1. بهره­وری سازمانی

فعالان بخش خصوصي در چارچوب انبوهي از تشكل­هاي غيردولتي، بنگاه­هاي كوچك و متوسط، خوشه­هاي صنعتي و كارآفرينان از طريق نوآوري و خلاقيت و توليدات مبتني بر دانش، از عوامل اصلي رشد و توسعه صنعتي در همه كشورها محسوب مي­شوند. اين فعالان به عنوان عوامل توليدي واسطه و يا نهايي و نيز مصرف­كننده خدمات و كالاها، نقش تعيين­كننده و معني­داري در ايجاد اشتغال و توليد ثروت و جلب سرمايه­هاي خارجي در منطقه ايفا مي­نمايند(قاسمی، 1385).

از سوي ديگر بهبود بهره­وري يكي از مهم­ترين راهكارهاي توسعه اقتصادي، اجتماعي است. بهبود بهره­وري مي­تواند اصلاح و بهبود فرآيندها، بهبود روابط كاري، اصلاح رفتارهاي فردي و گروهي، افزايش انگيزه كاري، افزايش كيفيت زندگي، افزايش سطح رفاه، افزايش اشتغال، افزايش سطح حقوق و دستمزد (به دليل بهبود توليد و سود در سازمان) را در پي داشته باشد .

هنگامي كه كشورهاي جهان، اعم از توسعه­نيافته، درحال توسعه و يا توسعه­يافته از مشكلات اقتصادي نظير تورم، ركودي يا كسادي اقتصادي آسيب مي­بينند، به اهميت بهبود بهره­وري پي مي­برند.

هدف اصلي اين پژوهش بررسي نقش عوامل سازماني در ارتقاي بهره­وري نيروي انساني در صنايع كوچك مي­باشد. به بيان ديگر دراين پژوهش عوامل سازماني به عنوان يك عامل مهم و تاثيرگذار بر ارتقاي بهره­وري نيروي انساني مورد مطالعه قرار مي­گيرد(انصاری و سبزی، 1388، 50).

1-1-1. مفهوم بهره­وري

تفاوت­هاي موجود ميان ملل و جوامع از لحاظ سطح بهره­وري و آهنگ تغييرات آن، معيار اساسي سنجش عملكرد اقتصادي آن­ها است و همين ضابطه است كه حساس­ترين نقش را در رقابت اين ملت­ها بازي مي­كند (حاجی كريمي،1374، 51).

انجام مطالعات مرتبط به بهره­وري سرانجام منتج به يافتن راه­هايي مي­شود كه پرصرفه­ترين استفاده از منابع محدود محصول را تضمين مي­كند. به همين لحاظ است كه اقتصاددانان سازمان­هاي توليدي و مراكز تحقيقاتي در سراسر جهان اهميتي بس عظيم براي مسئله ارتقاء سطح بهره­وري قائلند و باز به همين لحاظ است كه اين سازمان­ها و مراكز همه ساله مقادير هنگفتي سرمايه و وقت صرف پژوهش در اين زمينه مي­كنند. چرا كه رابطه مستقيم و مشخص بين سطح بهره­وري و ميزان رشد اقتصادي در جوامع مختلف مطلبي، پذيرفته­شده و تأييد شده است(ناظم و شیخی، 1388، 15).

كارگر(1380) تحت عنوان «بررسي رابطه بين مديريت با بهره­وري سازماني» در شركت آب استان كرمان، مشخص نمود:

  1. بين سبك­هاي اجتنابي با سابقه خدمت در سطح 5 درصد، رابطه معني­داري وجود دارد.
  2. بين بهره­وري با سبك اجتنابي در سطح 5 درصد، رابطه معني­داري وجود دارد.

در تحقيق ديگري كه توسط رهبري (1379)، تحت عنوان بررسي رابطه بين بهره­وري كاركنان با عملكرد آنان در شركت سايپا صورت گرفته است، مشخص گرديد كه ارتباط مثبت معني­داري بين بهره­وري و عملكرد مديران وجود دارد. در تحقيق جورجي[1] 11 (2003)، تحت عنوان بررسي عوامل مؤثر بر بهره­وري مديران در سازمان­هاي دولتي واقع در دانشگاه آريزونا در شهر آريزونا، مشخص نمود كه نقش فناوري و سازماندهي نيز در افزايش بهره­وري بي­تأثير نمي­باشد، زيرا كه ارتباط بين فناوري و سازماندهي با بهره­وري در سطح اطمينان 95/0 گزارش شده است. كوئين[2] (2002) در تحقيقي پيرامون « بررسي ارتباط بين نظارت و برنامه­ريزي مديران با بهره­وري در سازمان» نشان داد كه نظارت، و برنامه­ريزي، ارتباط معني­داري را با بهره­وري نشان مي­دهد. كاپلو[3](2001) در تحقيقي كه پيرامون بررسي عوامل مؤثر در بهره­وري كاركنان انجام داد، نتيجه گرفت كه سبك رهبري، وجود نيروهاي متخصص و سازماندهي از عوامل مؤثر بر بهره­وري مي­باشند.

بهره­­وري سازمان را تابعي از منابع، مديريت زيردستان و وظيفه­هاي مديريتي مي­داند و معتقد است هدايت كاركنان در جهت استفاده هر چه بيشتر از استعداد و توانايي­هايشان، به سطح بالاتري از بهره­وري سازماني و در نتيجه رضايت شغلي مي­انجامد. همچنين مديريت منابع انساني و كنش­هاي مديريتي در خصوصي طراحي شغل، غني­سازي و شكوفايي شغل، جابه­جايي و گردش شغلي بر سطح بهره­وري كاركنان مؤثر است. بقاء و كاميابي سازمان­ها را در گرو توجه مديران به عوامل محيط خارجي، محيط داخلي (سازماني) و بازده (نتيجه­ها) مي­داند. اين عوامل بر يكديگر تأثير مي­گذارند. براي مثال مديريت سازمان از راه تقويت و پشتيباني برنامه­هاي آموزشي (عامل داخلي) بر ضوابط قانوني استخدام (يك عامل خارجي) تأثير مي­گذارد (ناظم و شیخی، 1388، 16).

[1] Gorgy

[2] Couin

[3] Capllo

دانلود پایان نامه