بازده. پایان نامه رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری

دانلود پایان نامه

2 بازده

2-2-1 مفهوم بازده

نرخ بازدهی يك سرمايه گذاری مفهومی است كه از نظر سرمايه گذاران مختلف معنای متفاوتی دارد. برخی از سرمايه گذاران در جستجوی بازده كوتاه مدت نقدی هستند و ارزش كمتری به بازدهی بلندمدت ميدهند. چنين سرمايه گذاران ممكن است سهام شركتهايی را كه سود سهام نقدی زيادی پرداخت ميكنند، را خريداری كنند. برخي ديگر از سرمايه گذاران در درجه اول به رشد و توسعه اهميت می دهند. اين قبيل سرمايه گذاران در جستجوی شركتهايی هستند كه در بلندمدت درآمد بيشتری عايد آنها ميكنند و در شركتهايی سرمايه گذاری ميكنند كه بازده سهام يا ارزش ويژه آنها بسيار بالا باشد. فرانسيس[1] معتقد است كه سرمايه گذاري يك نوع واگذاري پول است كه انتظار ميرود پول اضافي به دنبال داشته باشد. ماركويتز عقيده دارد ممكن است تعريف مناسب بازده يك سرمايه گذاري با سرمايه گذاري ديگر فرق كند اما بازده در هر معنايي كه باشد سرمايه گذاران بيشترين آن را ترجيح ميدهند تا كمترين آن را. بازده به بيان ساده عبارت است از كل عايدي كه يك سرمايه گذار در طول يك دوره سرمايه گذاری به دست مي آورد. نرخ بازده، سرعت كاهش يا افزايش ثروت سرمايه گذار را به صورت درصدی از سرمايه گذاری اوليه نشان مي دهد.

بازده يا پاداش سرمايه گذاري، شامل درآمد جاری (سود سالانه) و افزايش يا كاهش ارزش دارايي (منفعت يا ضرر سرمايه) است. بنابراين، معمولاً نرخ بازده نشاندهنده كل درآمد سالانه است و منفعت سرمايه بر حسب درصدي از مبلغ سرمايه گذاري بيان مي گردد.

منظور از بازده سهام، مجموعه مزايايي است كه در طول سال مالي به يك سهم تعلق مي گيرد مجموعه اين مزايا شامل موارد زير است: مزايا شامل موارد زير است:

 • افزايش قيمت سهم در آخر سال مالي نسبت به ابتداي سال مالی (تفاوت نرخ اول و آخر سال مالي سهام شركت).
 • سود نقدي ناخالص هر سهم که اين سود عبارت است از سود سهام پيشنهادي ناخالص پيشنهادي يا تصويب شده توسط مجمع عمومي صاحبان سهام.
 • مزایای حق تقدم که شامل مجموعه مزایایی است که در هنگام افزایش سرمایه به سهامداران سابق تعلق می گیرد.
 • مزایای سهام جایزه که معمولا شرکتها در زمان انقضای دوره پرداخت سود نقدی، به دلیل کمبود نقدینگی با حفظ منابع نقدی موجود، برای تامین سود متعلق به هر سهم، به جای پرداخت نقدی اقدام به دادن سهام جایزه یا سود سهمی می نماید و از این راه افزایش سرمایه می دهند که همان افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران درآخرین روز مهلت پرداخت سود سهام است.

 

2-2-2  نرخ بازده

اصطلاح نرخ بازده یا نرخ عایدی برای توصیف نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری دارایی به کار می رود. (راعی, 1389)

نرخ بازده به طور ساده عبارتست از کل بازدهی که یک سرمایه گذار در طول دوره سرمایه گذاری یا دوره نگهداری بر روی سرمایه گذاری خود بدست می آورد. نرخ بازده، سرعت افزایش یا کاهش ثروت سرمایه گذار را نشان می دهد و به صورت درصدی از سرمایه گذاری اولیه نشان داده می شود. برای اندازه گیری نرخ بازده سرمایه گذاری، سود حاصل از سرمایه گذاری را بر مبلغ سرمایه تقسیم می کنند.

سود حاصل از سرمایه گذاری از دو بخش تشکیل می شود. (جهانخانی, 1376(

 • جریانات نقدی که از بابت سود سهام و یا بهره اوراق قرضه حاصل می شود.
 • منفعت (یا ضرر) سرمایه که از افزایش (یا کاهش) قیمت بازار اوراق بهادار در طی دوره سرمایه گذاری حاصل می شود.

حاصل جمع این دو منبع در آمد (یا ضرر) برابر با تغییر کل در ثروت سرمایه گذاری شده طی دوره سرمایه گذاری می باشد.

 

2-2-3  نرخ بازده تحقق یافته و نرخ بازده مورد انتظار

بازده تحقّق يافته همان بازدهي است كه در طول دوره كسب شده است و در واقع بازدهي است كه به وقوع پيوسته باشد. بازده مورد انتظار، بازدهي تخميني است كه سرمايه گذاران انتظار دارند در دوره هاي مشخص آتي بدست آورند.

 

2-2-4  نرخ بازده بدون ریسک[2]

در بسياري از كشورها، دولت ها براي تامين بخشي از منابع مالي مورد نيازشان اقدام به انتشار اوراق قرضه مي كنند، اين اوراق دارای سررسيدهاي گوناگون، از چند روز تا چند سال است كه مبلغ اسمي و نرخ بهره مشخصي دارند. بنابراين سرمايه گذاران، علاوه بر حق انتخاب دارايي هاي ريسك دار مانند سهام عادی ميتوانند دارايي های  بدون ريسكي مانند اوراق قرضه (در ايران اوراق مشاركت) و يا اوراق خزانه را خريداري نمايند. يك دارايي بدون ريسك عبارت است از يك دارايي با بازده مورد انتظار معين، به گونه ای كه واريانس (ریسک) بازده صفر باشد. چون واريانس برابر صفر است بنابراين نرخ بازده بدون ريسك در هر دوره ای برابر با ارزش مورد انتظار خواهد بود. بعلاوه كوواريانس ميان دارايي بدون ريسك و هر دارايي ریسک داری برابر صفر ميباشد در نتيجه اين همبستگي دارايي ها با دارايي های مخاطره آميز برابر صفر مي باشد.

 

 

 

2-2-5  نرخ بازده سرمایه گذاری

نرخ بازده سرمایه گذاری، عمومی ترین مفهوم کلیدی است که معیار بسیاری از تصمیمات مهم اقتصادی و مالی می باشد. این نرخ با اهمیت ترین عاملی است که در ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها، ارزیابی کارایی مدیریت در بخش های اقتصادی یا خطوط تولیدی مورد استفاده قرار می گیرد.

براي اندازه گيري نرخ بازده سرمايه گذاري، عايدي حاصل از سرمايه گذاري را بر مبلغ اوليه سرمايه گذاري تقسيم مي كنند.

عايدي حاصل از سرمايه گذاري، از دو بخش تشكيل مي شود :

 • مبلغ دريافتي، بابت سود سهام يا بهره اوراق قرضه.
 • منفعت و يا ضرر سرمايه ناشي از تغيير اوراق بهادار در طي دوره سرمايه گذاري.

به ديگر سخن حاصل تفاضل جريان نقدي ورودي از جريان نقدي خروجي، تقسيم بر جريان نقدي خروجي، نرخ بازده سرمايه گذاري را مشخص خواهد نمود

 

 بازده. پایان نامه رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری

رابطه   (1-2) 

 

بازده سرمايه گذاري در يك سهام عادي در يك دوره معين با توجه به قيمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالكيت بدست مي آيد. منافع حاصل از مالكيت در دوره هايي كه شركت مجمع برگزار كرده باشد به سهام دار تعلق مي گيرد و در دوره هايي كه مجمع برگزار نشده باشد منافع مالكيت برابر صفر خواهد بود.

بازده سرمايه گذاري در سهام با استفاده از رابطه زير قابل محاسبه است:

رابطه( 2-2 )       بازده. پایان نامه رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری

كه در آن:

Pt   = قيمت سهام در پايان دوره t

Pt-1 = قيمت سهام در ابتداي دوره t يا پايان دوره t-1 

Dt  = منافع حاصل از مالكيت سهام كه در دوره t به سهام دار تعلق گرفته است.

منافع حاصل از مالكيت ممكن است به شكلهاي مختلفي به سهام داران پرداخت شود كه عمده ترين آنها عبارتند از (گل ارضي 1379)

 • سود نقدي
 • افزايش سرمايه از محل اندوخته
 • افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي
 • تجزيه سهام
 • تجميع سهام

براي حالت 1 با استفاده از فرمول 2-2 مي توان نرخ بازده هر سهم را محاسبه نمود. براي حالتهاي 2و3 فرمول محاسبه نرخ بازده به صورت زير خواهد بود.

 

 بازده. پایان نامه رابطه بین بهنگام بودن اعلام سود و بازده سرمایه گذاری
 

(3-2)

كه در آن:

Dt= سود نقدي پرداختي.

= درصد افزايش سرمايه از محل مطالبات و آورده نقدي.

= درصد افزايش سرمايه از محل اندوخته.

 C= مبلغ اسمي پرداخت شده توسط سرمايه گذار بابت افزايش سرمايه از محل آورده نقدي.

بازده سهام از دو قسمت تشکیل می شود:

 • بازده ناشی از دریافت سود سهام
 • بازده ناشی از تغییرات سهام

 

2-2-6 اجزای بازده

 • سود دریافتی : مهمترین جزء بازده، سودی است که به صورت جریانات نقدی دوره ای سرمایه گذاری بوده و می تواند به شکل بهره یا سود تقسیمی باشد.

 سود ( زیان ) سرمایه : دومین جزء مهم بازده، سود ( زیان ) سرمایه است که مخصوص سهام عادی است ولی در مورد اوراق قرضه بلند مدت و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت نیز مصداق دارد. به این جزء که ناشی از افزایش ( کاهش ) قیمت دارایی است سود ( زیان ) سرمایه می گویند

[1]

عوامل موثر بر بازدهی

سرمایه گذاری در سهام تابع عواملی مثل بازدهی و ریسک و مقایسه  سایر دارایی ها، می باشد. بازدهی سهام می تواند به عوامل متعددی بستگی داشته باشد.

به طور کلی این عوامل را می توانیم به دو گروه تقسیم کرد :

گروه اول، عواملی را در بر می گیرد که سود نقدی و مزایای پرداختی را تحت تاثیر قرار می دهد.

برخی از این عوامل که سود نقدی را تحت تاثیر قرار می دهند به شرح زیر هستند:

 • سود نقدی و کارایی بنگاه یکی از عوامل مهم در این گروه می باشد. کارایی بنگاه مستقیما به مدیریت آن وابسته است، چگونگی مدیریت بنگاه تاثیر روشنی بر کارایی فعالیت های تولیدی و تجاری، سودآوری قدرت و سلامت مالی و امکانات رشد بالقوه بنگاه دارد.
 • معافیت های مالیاتی از یک طرف موجب افزایش سود بنگاه شده و از طرف دیگر، سیاست کمتر بر سرمایه گذاری در سایر دارایی های مالی، موجب افزایش تقاضای سرمایه گذاری در سهام می گردد.
 • ظرفیت بازار و نوع کالاهای تولیدی شرکت نیز به نوبه خود سود شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. هرچه ظرفیت بازار برای کالایی که شرکت تولید می کند، بیشتر باشد، میزان فروش آن بنگاه بیشتر بوده و لذا درآمد و سود بنگاه بیشتر خواهد بود. همچنین سود جاری و آینده شرکت، تا حدی زیادی تحت تاثیر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور نیز می باشد.
 • اندازه شرکت نیزاز جمله عواملی دیگری است که توجه متخصصین را به خود جلب کرده است، از آنجایی که شرکت های بزرگ به منابع مالی ارزانتری دسترسی دارند از کارایی و سوددهی بیشتری برخوردار است.

گروه دوم، نرخ بازدهی علاوه بر سود و مزایای پرداختی، تحت تاثیر قیمت سهام نیز می باشد، قیمت سهام تابع عوامل زیر می باشد :

 • روند آینده اقتصادی ( انتظارات سهامداران ) قیمت سهام را مستقیما تحت تاثیر قرار می دهد. چنانچه سهامداران نسبت به تحولات آتی اقتصاد خوشبین باشد، تقاضای خرید سهام خود را افزایش می دهند. تقاضای بیشتر برای خرید سهام، موجبات افزایش قیمت سهام را فراهم می سازد و برعکس ( عبده تبریزی، 1383، ص310-312 )
 • کیفیت ترکیب سهامداران نیز از جمله عواملی است که قیمت سهام را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بسته به اینکه اکثریت سهامداران بازار سهام، کدامیک از گروه های سرمایه گذاران کم تحرک، سرمایه گذاران حرفه ای و سفته بازان باشند، تغییرات قیمت سهام متفاوت خواهد بود.
 • قابلیت نفوذ پذیری سهام، نرخ تورم، چگونگی توزیع درآمد، نحوه قیمت گذاری سهام و میزان عرضه سهام که تحت تاثیر عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی است، قیمت سهام را متاثر می سازد.
 • از عوامل دیگری که سود و مزایای پرداختی و قیمت سهام را تحت تاثیر قرار می دهد، می توان به عوامل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، فنی و تکنولوژیک اشاره کرد.

 

Fransis

[2] Risk Free Rate

دانلود پایان نامه