انواع نوآوری ،پایان نامه درباره اعتماد سازمانی

دانلود پایان نامه

2-18-           طبقه بندی انواع نوآوری در بخش دولتی

با توجه به گوناگونی فعالیتهای نوآورانه، پژوهشگران انواع نوآوری را دسته بندی کرده اند زیرا همه فعالیتهای نوآورانه به یک روش با عملکرد مرتبط خواهند بود. (فرانسیس باون و همکاران، 2010، دامن‌پور، 1991). دسته‌بندی‌های مشترک نوآوری عبارتند: از کالا، فرآیند یا نوآوری اجرایی (فرانسیس باون و همکاران، 2010، دامن‌پور و ایوان، 1984، دامن پور و گوپالا کریشیان، 2001) و نوآوری افزایش، ساختاری یا بنیادین (فرانسیس باون و همکاران، 2010، هندرسیون و کلارس، 1990). کامیسون – زورونا و همکاران (2004) اکثر این بررسی‌ها را خلاصه کرده‌اند و چهار بعد نوآوری را شناسایی و تبیین کرده‌اند: «مراحل فرآیند نوآوری، سطح تحلیل، انواع نوآور و دامنه نوآوری» (فرانسیس باون و همکاران، 2010).

باید اذعان نمود که انواع مختلف نوآوری می‌توانند به عملکرد گذشته یا آینده به روش‌های متفاوتی مرتبط باشند. با این وجود، یکی از مزایای روش تحلیل چندگانه این است که حل این مسائل بیشتر به صورت تجربی صورت می‌گیرد تا نری (فرانسیس باون و همکاران 2010، هانیتر و اشمیت، 2004، دامن‌پور، 1991).

به منظور اندازه گیری نوآوری و نیز برای آنکه اهمیت آن شناخته شود لازم است که بتوان آنرا طبقه بندی نمود دامنه و محدوده انواع گوناگون نوآوری ها و تحقیقات نوآوری به طور بالقوه فرد را به خصوصیات متفاوت متعددی رهنمون می شود (اسلاپندرل، 1996؛ وولف[1]، 1994) و همین امر اندازه گیری آنرا با مشکل مواجه می سازد.

بر همین اساس ولف (P419,1994) معتقد است که تعیین مشخصه های نوآوری به عنوان نقطه شروع فهم نوآوری بسیار با اهمیت است. وی در تحقیقات خود شش خصوصیت را که می توان در طبقه بندی و شناخت نوآوری ها به کار گرفت، معین ساخته است.

این شش خصوصیت عبارتند از:

1- قابلیت انعطاف          2- تمرکز گرایی        3- تنظیمات سازمانی      4- فراگیر نمودن

5- بنیاد گرایی                   6- عدم قطعیت

طبقه بندی سایر محققان بر ابعاد دو گانه و بعضاً یک جانبه ای تأکید دارد. (دامن پور و اوانز، 1984: کینگ و آندرسون، 1995). در مقابل کوبز و همکاران (1996) در ادبیات تحقق خود بر نوآوریهای تولیدی مخصوصاً در مطالعات بخش خصوصی تأکید می نهند.

تأکید بر نوآوریهای تولیدی در بخش دولتی که نوآوریهای زیادی مبتنی بر خدمات روی می دهد چندان مفید فایده نخواهد بود. (نورمان[2]، 1991).

با توجه به شرایط خدمات بخش دولتی اوزبرن (1998) در برابر طبقه بندی دو گانه تولیدی و فرایندی، طبقه بندی دو بعدی دیگری را ارائه نمود. جداسازی دو گانه نوآوری ها به نوآوریهای تولیدی و فرایندی در ادبیات تحقیق بستگی تام به چرخه حیات سازمانها دارد.

بدین معنی که سازمانهای جدید عموماً درصدد کسب نوآوریهای تولیدی و سازمانهای با عمر طولانی در پی بدست آوردن نوآوریهای فرایندی هستند تا از این طریق کارآیی فنی مربوط به نوآوریهای قبلی خود را افزایش دهند. اوزبرن با عطف توجه به خدمات ارائه شده در بخش دولتی و نیز کاربران آن مدلی دو بعدی مبتنی بر پیوستگی یا عدم پیوستگی نوآوریهای ارائه نمود. یکی از ابعاد مدل، خدمات ارائه شده را به دو دسته خدمات موجود و خدمات جدید تقسیم می نماید. بعد دیگر مدل کاربران سیستم را در دو طبقه کاربران موجود و کاربران جدید تقسیم و بدین ترتیب مدلی با چهار وجه جداگانه ایجاد می نماید، که هر وجه نشانگر نوع خاصی از نوآوری است.

[1] Slappendel, 1996; Wolfe

 

طبقه بندی نواوری

در نوآوری همه جانبه که خود نوعی تغییر ناپیوسته است سازمان خدمات جدیدی را برای کاربران جدید بوجود می آورد. در نوآوری گسترشی سازمان در صدد است برای خدمات موجودی که ارائه می نماید، کاربران جدیدی را جذب نماید. در نوآوری تکاملی سازمان به کاربران موجود خود، خدمات جدیدی را ارائه می نماید و در نهایت در قسمت چهارم مدل با عنوان نوآوری توسعه ای یا نوآوری تدریجی، سازمان خدمات موجود را برای کاربران موجود، اصلاح می نماید.

این روش طبقه بندی نوآوری ساز و کار مفید را ایجاد می نماید که از آن طریق می توان تغییر و توسعه سازمانی را از نوآوری سازمان که در سه بخش نوآوری گسترشی، نوآوری تکاملی و نوآوری همه جانبه طبقه بندی می شود، جدا نمود.

 

 

2-18-

دانلود پایان نامه