اصول فرآيند تحليل سلسه مراتبي-پایان نامه با موضوع شاخص های سرمایه فکری

دانلود پایان نامه

اصول فرآيند تحليل سلسه مراتبي

توماس ال ساعتي 4 اصل زير را بعنوان اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي بيان نموده كه كليه محاسبات، قوانين و مقررات را بر اين اصول بنا نهاده است (ساعتي، 1980).

1- شرط معكوس[1]: اگر ترجيح A بر عنصر B برابر n باشد ترجيح عنصر B بر عنصر A، 1/n خواهد بود.

2- همگني: عنصر A با عنصر B بايد همگن و قابل مقايسه باشد به بيان ديگر برتري عنصر A بر عنصر B نمي تواند بي نهايت يا صفر باشد.

3- وابستگي[2]: هر عنصر سلسله مراتبي به عنصر سطح بالاتر خود مي تواند وابسته باشد و به صورت خطي اين وابستگي تا بالاترين سطح مي تواند ادامه داشته باشد.

4- انتظارات: هرگاه تغييري در ساختمان سلسله مراتبي رخ دهد پروسه ارزيابي بايد مجدداً انجام گيرد. علاوه بر اصول فوق، فرآيند سلسله مراتبي از مزاياي فراواني برخوردار است.

2-7-3- مزاياي فرآيند سلسله مراتبي

فرآيند سلسله مراتبي به گونه اي طراحي شده كه با ذهن و طبيعت بشري مطابق و همراه مي شود و با آن پيش مي رود. اين فرآيند مجموعه اي از قضاوت ها (تصميم گيري ها) و ارزش گذاري هاي شخصي به يك شيوه منطقي مي باشد. به طوريكه مي توان گفت اين تكنيك از يك طرف وابسته به تصورات شخصي جهت شكل دادن و طرح ريزي سلسله مراتبي يك مسأله بوده و از طرف ديگر به منطق، درك و تجربه جهت تصميم گيري و قضاوتها مربوط مي شود. امتياز ديگر فرآيند سلسله مراتبي اين است كه ساختار و چارچوبي را جهت همكاري و مشاركت گروهي در تصميم گيري يا حل مشكلات مهيا مي كند.

توماس آل ساعتي در يكي از كتابهاي خود تحت عنوان تصميم گيري براي مديران كه در سال 1988 به چاپ رسيده است ويژگيهاي فرايند تحليل سلسله مراتبي را به شرح زير بيان مي كند:

يگانگي و يكتايي مدل: فرآيند تحليل سلسله مراتبي يك مدل يگانه، ساده و انعطاف پذير براي حل محدوده وسيعي از مسائل بدون ساختار است كه به راحتي قابل درك براي همگان مي باشد.

پيچيدگي[3]: براي حل مسائل پيچيده فرآيند تحليلي سلسله مراتبي هم نگرشي سيستمي و هم تحليلي جز به جز را به صورت توام بكار مي برد. عموماً افراد در تحليل مسايل يا كل نگري كرده يا به جزئيات پرداخته و كليات را رها مي كنند در حاليكه فرآيند تحليل سلسله مراتبي هر دو بعد را با هم بكار مي بندد.

همبستگي و وابستگي متقابل[4]: فرآيند تحليل سلسله مراتبي وابستگي را به صورت خطي در نظر مي گيرد ولي براي حل مسايلي كه به اجزا به صورت غيرخطي وابسته اند نيز بكار گرفته مي شود.

ساختار سلسله مراتبي[5]: فرآيند تحليل سلسله مراتبي اجزاي يك سيستم را به صورت سلسله مراتب سازماندهي مي كند كه اين نوع سازماندهي با تفكر انسان تطابق داشته و اجزاء در سطوح مختلف طبقه بندي مي شود.

اندازه گيري: فرآيند تحليل سلسله مراتبي مقياسي براي اندازه گيري معيارهاي كيفي تهيه كرده و روشي براي تخمين و برآورد اولويت ها فراهم مي كند.

سازگار[6]: فرآيند تحليل سلسله مراتبي منطق قضاوتهاي استفاده شده در تعيين اولويت ها را محاسبه كرده و ارزيابي مي نمايد.

تلفيق: فرآيند تحليل سلسله مراتبي منجر به برآورد رتبه نهايي هر گزينه مي شود.

تعادل: فرآيند تحليل سلسله مراتبي اولويت هاي وابسته در فاكتورها در يك سيستم را در نظر گرفته و بين آنها تعادل برقرار مي كند و خود را قادر مي سازد كه بهترين گزينه را براساس اهدافش انتخاب كند.

قضاوت و توافق گروهي[7]: فرآيند تحليل سلسله مراتبي بر روي توافق گروهي اصرار و پافشاري ندارد ولي تلفيق از قضاوت هاي گوناگون را مي تواند ارائه نمايد.

تكرار فرآيند: فرآيند تحليل سلسله مراتبي فرد را قادر مي سازد كه تعريف خود را از يك مسئله تصحيح كند و قضاوت را بهبود بخشد.

 

[1] – Reciprocal condition

[2] – Dependency

[3] – Complexity

[4] – Intredependence

[5] – Hierachy structuring

[6] – Consistency

[7] – Judgment and consensus

دانلود پایان نامه