اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها.پایان نامه تاثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سیستم بانکی

دانلود پایان نامه

– اثرات به کارگیری فناوری اطلاعات در بانک ها

در جهان امروز تكنولوژي اطلاعات امكان سودمندي و كارآمدي اطلاعات را ممكن ساخته است. به كارگيري تكنولوژي اطلاعات (IT) تحول گسترده اي را در امور اداري و سيستم هاي اطلاعاتي باعث شده است، به طوريكه امكان انتقال الكترونيكي داده ها، مدارك، اسناد و مكاتبات مختلف از طريق كامپيوتر و خطوط ارتباطات مخابراتي فراهم شده است(شنگ،2004[1]).

مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد كه بين سرمايه گذاري در فناوری اطلاعات و بازده موسسات و بهره وري نيروي انساني ارتباط دو سويه مثبتي وجود دارد. همچنين تكنولوژي اطلاعات توانايي سازمان ها را افزايش مي دهد و اين در نتيجة افزايش تنوع محصولات و بهبود كيفيت و جلب رضايت مشتري است و نيز سبب تسهيل روند اداري و افزايش بازده نيروي انساني و مديريت مي شود. يكي از نتايج عمده تكنولوژي اطلاعات، تمركز زدايي در عين تمركزگرايي است. بدين معني كه مي توان كارها را از راه دور انجام داد بدون آنكه لازم باشد تا در محل حضور فيزيكي و مستمر داشته باشيم كه اين ويژگي بر كوتاه شدن فواصل زماني و مكاني به عنوان يك ابر شاهراه تاكيد دارد. امروزه تكنولوژي اطلاعات ديگر سيستم هاي اطلاعاتي مديريت را در اختيار گرفته و بدين ترتيب قطب اطلاعاتي مستقر در مركز را قادر مي سازد تا به افزايش كنترل خود بر مناطق و انجام عمليات تمرکزی اقدام نمايد. بنابراين امكان افزايش سرعت و كيفيت تصميم گيري و مديريت را فراهم مي نمايد. تكنولوژي اطلاعات به عنوان يكي از مهمترين ابزار جهت مشاركت در بازار جهاني است(شنگ،2004).

2-2-4- اثرات فناوری اطلاعات در بهره وري سازمان ها

اينك سازمان ها بر اثرات شگرفي كه تكنولوژي پيشرفته اطلاعات بر ساختار سازماني دارد پي برده اند نتيجه تحقيقات كه در اين زمينه انجام شده اين اثرات را به شرح زير مشخص ساخته است:

  • كاهش ارتقاي هرم سازمان: كاربرد تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي باعث شده است كه بسياري از سازمان ها از سطوح متعدد مديريت بكاهند. سازماني كه در لندن از اين تكنولوژي پيشرفته استفاده كرد به جاي رعايت دقيق سلسله مراتب اداري سعي كرد به كاركنان و اعضا اختيار بيشتري بدهد و سطوح مديريت را از 13 به 4 كاهش داد(دوبراین،2004)[2].
  • تمركز و عدم تمركز بيشتر: با توجه به ديدگاه مديريت، كاربرد تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي مي تواند موجب تمركز يا عدم تمركز مديريت در سازمان شود. مديراني كه مي خواهند سيستم تصميم گيري خود را متمركز نمايند مي توانند از اين تكنولوژي استفاده كنند تا اطلاعات بيشتري گرد آورند و تصميمات بيشتري بگيرند كه اين اغلب مسئوليت بيشتري در پي خواهد داشت. فلسفه مديريت و فرهنگ سازمان در تعيين نتيجه كاربرد اين تكنولوژي در جهت متمركز يا نا متمركز ساختن مديريت نقش اصلي را ايفا مي كند(دوبراین،2004).
  • بهبود هماهنگي: شايد يكي از بزرگترين رهاوردهاي تكنولوژي پيشرفته اطلاعاتي اين باشد كه مديران حتي زماني كه دفاتر يا فروشگاه ها در نقاط مختلف دنيا پراكنده اند مي توانند با يكديگر ارتباط بيشتري برقرار سازند. سه روش حاصل از كاربرد اين تكنولوژي (يعني سيستم پيام دهنده الكترونيك، سيستم اطلاعاتي مديران و تشكيل ميزگرد از راه دور) مديران را قادر ساخته است تا با يكديگر ارتباط برقرار كنند و فعاليت ها و نتايج كار يكديگر آگاه شوند. سيستم كامپيوتري كانال هاي ارتباطي جديد به وجود مي آورد كه مديران مي توانند با استفاده از آن به صورت يك گروه درآيند و داراي رفتار گروهي گردند. اين تكنولوژي در از ميان برداشتن موانع به مديران كمك مي كند و نوعي احساس گروهي خلق مي نمايد كه به هويت سازماني يعني همان چيزي كه بيش از آن وجود نداشت راه مي برد(دوبراین،2004).
  • شرح دقيق تر وظايف: با كاهش وظايف اداري، كاربرد اين تكنولوژي موجب مي شود كه سياست ها به صورت دقيق تر و شرح وظايف به گونه اي مفصل تر بيان شود. شركت هايي كه از تكنولوژي اطلاعاتي استفاده مي كنند شباهت زيادي به سازمان هاي خدماتي پيدا مي كنند. پست هاي مديريت اداري كه پس از به كارگيري اين سيستم اطلاعاتي باقي مي مانند بايد به صورتي آگاهانه تر عمل كنند، به كارهاي سنگين تر دست يازند و آماده حل مشكلات گوناگون شوند(دوبراین،2004).
  • افزايش كاركنان متخصص: كاربرد سيستم اطلاعاتي پيچيده نيازمند كاركنان بسيار آموزش ديده و حرفه اي است كه بتوانند با اين سيستم آموزش ديده و بتوانند با اين سيستم كار كنند و آن را سرپا نگه دارند. در بيشتر موارد سازمان ها بايد پس از به كارگيري اين تكنولوژي كارگران غير ماهر خود را با افراد ماهر و متخصص جايگزين نمايند(دوبراین،2004).
  • سيستم هاي اطلاعاتي و مزيت رقابتي: تكنولوژي اطلاعات مي تواند وضعيت رقابتي سازمان را بهبود بخشد. در واقع، تحقق مزيت رقابتي به توسعه و تطبيق سريع سازمان به چنين سيستم هايي بستگي دارد. بسياري از سازمان هاي موفق دنيا با طراحي و توسعه پردازشگرهاي مركزي كامپيوتري، سرويس دهنده هاي خودكار به كاركنان و مشتريان و به خدمت گرفتن ساير فناوري هاي نوين كامپيوتري، شبكه هاي كامپيوتري را در عرصه سازمان توسعه داده اند كه مي توانند به سرعت، اطلاعات را انتقال دهند. سيستم هاي پست الكترونيك، توسعه برنامه هايي به شكل نرم افزار براي ايجاد مدارك و اسناد الكترونيكي ايجاد شبكه هاي ارتباطي داخلي و همچنين توسعه اينترنت، انتقال اطلاعات را سرعت مي بخشد. همه اين موارد منتج به جريان افقي اطلاعات درون سازمان مي شود. توسعه شبكه هاي كامپيوتري در سازمان، موانع سنتي كه بر سر راه جداسازي بخش هاي مختلف سازمان وجود داشت را از ميان برداشته و منجر به بهبود عملكرد، كارايي بيشتر، كيفيت بهتر، نوآوري و پاسخ گويي مناسب به مشتري شده است(کرسلی و لینچ،1994)[3].

پشتيبان مديريت و سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري، مي توانند اطلاعات بهنگام، مناسب و سریع در اختيار مديران قرار دهند تا آنها بتوانند حداقل اشتباه در تصميم گيري كنند. مشابه همين، توسط كاهش سلسله مراتب سازماني كه موجب بهبود كارايي و نهايتاً مزيت رقابتي سازمان را فراهم مي كند يك دليل ساده براي افزايش كارايي در استفاده از سيستم هاي نوين اطلاعات مي تواند كاهش تعداد كاربران مورد نياز جهت اقدامات سازماني باشد. به كمك سيستم هاي نوين اطلاعاتي كلاك و اينتل به ترتيب سلسله مراتب سازماني خود را از 13 به 4 و از 10 به 5 کاهش دادند. سلسله مراتب سازماني، از ميان برداشتن موانع سنتي بين بخش هاي مختلف سازمان، افزايش كيفيت محصول، نوآوري، پاسخ گويي بهتر به مشتريان و…دستاوردهايي است كه از به كارگيري و توسعه جريان افقي اطلاعات و شبكه هاي كامپيوتري حاصل شده است. سيستم هاي نوین اطلاعاتي موجب توسعه سازمان هاي مجازي، توليدات مجازي و سازمان هاي مشتري گرا شده است. سيستم هاي اطلاعاتي نوين و تكنولوژي پيشرفته به سازمان ها اين اجازه را مي دهد كه بدون تحمل هزينه هاي فراوان سفارش هاي دريافتي مشتريان را در اسرع وقت تحويل دهند(شاهنگیان،1384).

  1. Sheng,2004
  2. Dubrain , 2004
  3. Kearsly and lynch,1994
دانلود پایان نامه